Cenergy:Στα 9,643 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο

 Cenergy:Στα 9,643 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο


Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ, 25% αυξημένο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα των καλωδίων.

Η Cenergy Holdings S.A. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2022 και το α’ τρίμηνο του 2022

Δυναμικό ξεκίνημα του έτους με βελτιωμένη κερδοφορία και έσοδα

▪ Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (α' τρίμηνο 2021: 228 εκατ. ευρώ).
▪ Σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2022 με σημαντικές αναθέσεις έργων σε σωλήνες χάλυβα ανά τον κόσμο.
▪ Βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία και σταθερά περιθώρια κέρδους: Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ, 25% αυξημένο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα των καλωδίων.
Το EBITDA έφτασε τα 25,8 εκατ. ευρώ, 39% πάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (α΄ τρίμηνο 2021: 18,6 εκατ. ευρώ) επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της Cenergy Holdings σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και δύσκολο περιβάλλον.
▪ Ισχυρά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2021.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε: «Τα μεγέθη των πρώτων μηνών του 2022 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς στον κλάδο των καλωδίων είδαμε αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ενώ οι πρόσφατες αναθέσεις στον τομέα των σωλήνων χάλυβα προοιωνίζονται ένα θετικό έτος. Η Cenergy Holdings εκμεταλλεύεται τις τάσεις παγκόσμιας κλίμακας (megatrends) για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικά, την παγκόσμια ‘πράσινη μετάβαση’.
Η αύξηση των εσόδων και όλων των μεγεθών κερδοφορίας μας στις αρχές του 2022 αποδεικνύουν τις δυνατότητες αυτές.»

Αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία

Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές τιμές μετάλλων και την έγκαιρη και επιμελή εκτέλεση καλωδιακών έργων από τις ανεκτέλεστες παραγγελίες οδήγησε τις πωλήσεις στα 300 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, η ζήτηση ανέκαμψε θέτοντας τις βάσεις για ένα σταθερά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών το οποίο, με τη σειρά του, αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας για το υπόλοιπο του έτους.
Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ (+25% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2021), καθώς και οι δύο κλάδοι προστάτευσαν τα περιθώρια κέρδους τους καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου, εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και μετακυλίοντας το αυξημένο κόστος όπου αυτό ήταν δυνατόν.
Ταυτόχρονα, οι ισχυρές τιμές των μετάλλων ώθησαν περαιτέρω το EBITDA, με αποτέλεσμα να είναι αυξημένο κατά 7,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η επιτυχής εκτέλεση μεγάλων έργων στην ενέργεια συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιτυχίας αυτής της κερδοφορίας, καθώς προσφέρει μια σταθερή βάση σε ένα δύσκολο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον. Ο πληθωρισμός σε όλες τις βασικές πρώτες ύλες και η αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα οδήγησαν υψηλότερα το κεφάλαιο κίνησης και, κατά συνέπεια, τον καθαρό δανεισμό. Από την άλλη μεριά, τα χαμηλότερα επιτόκια ώθησαν το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 και συγκεκριμένα στα 6,8 εκατ. ευρώ (-0,5 εκατ. ευρώ ή -7%).
Η ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία και τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα παράγουν κέρδη προ φόρων ύψους 12,3 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 4,9 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2021.
Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ, από 4,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2021, αντιπροσωπεύοντας το 3,2% των πωλήσεων (έναντι 2,0% το α' τρίμηνο του 2021).

Οι αναθέσεις έργων ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών

Οι εταιρείες μας συνέχισαν τις επιτυχίες στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, διατηρώντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σχεδόν αμετάβλητο από το επίπεδο της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (περίπου στο 1 δισ. Ευρώ). Οι πρόσφατες αναθέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους περιλαμβάνουν:
• την προμήθεια 201 χλμ. σωλήνων χάλυβα για αγωγό μεταφοράς αφαλατωμένου νερού στη Χιλή, • 360 χλμ. inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο,
• την προμήθεια σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για τη σύνδεση του νέου κοιτάσματος αερίου OKEA Hasselmus με την πλατφόρμα παραγωγής Draugen στη Βόρεια Νορβηγική Θάλασσα και
• νέες νησιωτικές καλωδιακές διασυνδέσεις για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Προοπτικές

Ο κλάδος καλωδίων επωφελείται τόσο από την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα, όσο και από τις ήδη εξασφαλισμένες παραγγελίες για καλωδιακά έργα. Ταυτόχρονα, η αποδεδειγμένη δυναμική Πωλήσεις α-EBITDA Ποσά σε εκατ. ευρώ στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν τους κύριους μοχλούς επίτευξης κερδοφορίας για τον κλάδο. Ο κλάδος αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 αποτελώντας τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας ολόκληρου του Ομίλου.
Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα προσβλέπει επίσης σε μια θετική χρονιά, καθώς το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που δημιουργήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες εγγυάται υψηλή χρησιμοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ τα περιθώρια κέρδους για το υπόλοιπο του έτους αναμένονται ικανοποιητικά. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει την προσπάθειά της για επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές και νέα καινοτόμα προϊόντα, όπως είναι οι σωλήνες μεταφοράς καθαρού υδρογόνου, οι λύσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), υποδομές για υπεράκτια αιολικά πάρκα, κ.λπ.
Συνολικά, η Cenergy Holdings μπορεί να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια του 2022. Ακολουθούμε με συνέπεια και σαφήνεια τη στρατηγική που επικεντρώνεται στην αύξηση της αξίας και όχι των όγκων, αναπτύσσοντας για τους πελάτες μας καινοτόμες λύσεις προστιθέμενης αξίας στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα της ενεργειακής μετάβασης. Η σταθερή δομή των εταιρειών μας και η σταθερή επιδίωξή μας για αριστεία στον τεχνολογικό τομέα παρέχουν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την πιθανή συνεργασία με την Ørsted για την κατασκευή ενός εργοστασίου υποθαλάσσιων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε εξέλιξη στη συνεργασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ