Μυτιληναίος: Στις 2 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Μυτιληναίος: Στις 2 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Στις 8 Ιουνίου ορίσθηκε η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

 

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μυτιληναίος την 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

5. Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8 η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.


Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ