ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 134,60% στα ενοποιημένα κέρδη το 2021 - Στα 151,5 εκατ. ο τζίρος

 ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 134,60% στα ενοποιημένα κέρδη το 2021 - Στα 151,5 εκατ. ο τζίρος

Βελτιώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της ΕΛΤΟΝ ΑΒΕΕ, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και Ομίλου το 2021 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2021 ανήλθε σε 151,5 εκατ. ευρώ έναντι 124,1 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 22,12%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 93,21 εκατ. ευρώ από 77,98 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 19,53%.

Παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2021, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων του COVID-19, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην εταιρεία με 17,04% όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ με 18,18% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2020 ήταν 16,00% στην Εταιρεία και 16,52% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2021 σε 12,68 εκατ. ευρώ από 7,22 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 75,61%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2021 σε 7,21 εκατ. ευρώ από 5,04 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 43,10%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 6,10 εκατ. ευρώ από 3,60 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 69,46%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 10,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 123,77% έναντι των 4,74 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 4,75 εκατ. ευρώ από 2,72 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 74,54%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 8,41 εκατ. ευρώ από 3,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 134,60%.

Τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 5.035.934 ευρώ και κατά 2.115.214 ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστιαία μεταβολή κατά 23,01% και κατά 17,36% αύξηση αντίστοιχα σημειώνοντας αύξηση στα επίπεδα διατήρησης αποθέματος σε σχέση με το κύκλο εργασιών στον Όμιλο και μια μικρή μείωση στη μητρική.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 4.101.598 ευρώ και 4.050.393 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 60,42% και 73,32% αντίστοιχα.

Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση 2021 παρουσίασε μείωση κατά 2.640.391 ευρώ και 2.015.322 ευρώ ήτοι ποσοστό 13,04% και 14,88% αντίστοιχα. Ως εκ τούτου ο καθαρός δανεισμός για τον Όμιλο ανήλθε στα 14.916.382 ευρώ ενώ για την Εταιρεία στα 10.056.774 ευρώ στη χρήση 2021 από 13.455.176 ευρώ και 8.021.703 ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα το 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ