Ανδρομέδα: Καταβολή προσωρινού μερίσματος 0,127 ευρώ

Ανδρομέδα: Καταβολή προσωρινού μερίσματος 0,127 ευρώ


Η καταβολή θα αρχίσει την 17.01.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς  

 

Η εταιρεία Alpha Trust Ανδρομέδα γνωστοποιεί ότι στις 12.01.2022 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος στο προσωρινό μέρισμα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του την 03η Νοεμβρίου 2021 για την εταιρική χρήση 2021, συνολικού ποσού ευρώ 200.568 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,125 ευρώ ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 32.461 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,1275810501 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5%, δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 12.01.2022.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 13.01.2022 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 17.01.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της "Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.".

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Ευαγγελία Αθανάσογλου - Αλεξίου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ