Ανακοίνωση της Βαράγκης για την αναδιάρθρωσή της

Ανακοίνωση της Βαράγκης για την αναδιάρθρωσή της

Σε νέο φορέα μεταβιβάζεται το 97,8% της εταιρείας αναφέρει η Βαράγκης σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία αναφέρει πως ο νέος φορέας θα αποκτήσει το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού της, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στη μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι με όλο τον εξοπλισμό και τα αποθέματά του. Περιλαμβάνονται επίσης τα πάγια, οι απαιτήσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας, καθώς και οι συμμετοχές της σε Varangis Turnkey Interior Projects LLC, Varangis Advance Interior Projects LLC (νέα υπό σύσταση εταιρία) στα Η.Α.Ε. και Schemata Interiors and Trading WLL στο Κατάρ.

Ο φορέας στον οποίον θα μεταβιβαστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και τα περιουσιακά της στοιχεία ως υπό άνω Α) και η οποία θα αναλάβει μέρος των υποχρεώσεων αυτής είναι η νεοσυσταθείσα προς τον σκοπό τούτο «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.».Το σύνολο των μετοχών της νέας εταιρίας πλην μίας ανήκει στην κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «Vericon Professional Services Ltd», συμφερόντων τρίτου επενδυτή που δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας.

Στον νέο φορέα μεταβιβάζονται υποχρεώσεις της τάξεως του 5,8% επί των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, αξίας 1.466 χιλ. €, οι οποίες αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους. Δ) Οι πιστωτές - ομολογιούχοι Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων (ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρίας, οι οποίοι ως αναφέρεται σε προηγούμενες δημοσιευμένες ανακοινώσεις και οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνεισφέρει «ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7,4 εκατ. €», στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης αποδέχονται να διαγραφεί κατά 100% η απαίτηση που έκαστος εξ αυτών διατηρούσε κατά την 31.3.2019, έτσι ώστε οι λοιποί πιστωτές να ικανοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό από το τίμημα της συμφωνίας και να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας υπό τον νέο φορέα. Σημειώνεται ότι οι διαγραφόμενες απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις του κ. Δημητρίου Βαράγκη, της εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και της συνδεόμενης με τους παραπάνω εταιρίας με την επωνυμία «ΘΗΤΑ-ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Η ανωτέρω διαγραφή περιλαμβάνει και τους λογισθέντες οφειλόμενους τόκους πλέον των 7,4 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ