Τι ζητά η Suez από την ΕΥΑΘ

Τι ζητά η Suez από την ΕΥΑΘ

Τρία θέματα ζητά η γαλλική Suez να προστεθούν στη γενική συνέλευση της 6ης Ιουνίου.

Ο γαλλικός όμιλος ο οποίος ελέγχει το 5,012% της ΕΥΑΘ επέβαλλε να προστεθούν στη γενική συνέλευση τα ζητήματα των 150 προσλήψεων και τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων.

Ταυτόχρονα η Suez ζητεί αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο με την προσθήκη μέλους που θα γνωρίζει θέματα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων.

Η ΕΥΑΘ αναφέρει ότι:

Μετά από αίτηση μετόχου της Εταιρείας που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, η οποία αίτηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 141 του Ν. 4548/2018, την 21η Μαϊου 2019 και είχε ως περιεχόμενο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη τριών πρόσθετων θεμάτων προς συζήτηση ή/και λήψη απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποχρεούται, εγγράφει τα σχετικά θέματα (Νο 8,9,10) στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δυνάμει των ανωτέρω, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά τις από 193/2019 και 217/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η αναθεωρημένη πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε» με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 15 Μαΐου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.2018) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Θέμα 6ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019 και ορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 9ο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση και τα καθήκοντα των 150 νέων υπαλλήλων που προσελήφθησαν από την ΕΥΑΘ

Θέμα 10ο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ