Εσοδα 363 εκατ. για την ΤΙΤΑΝ στο πρώτο τρίμηνο

Εσοδα 363 εκατ. για την ΤΙΤΑΝ στο πρώτο τρίμηνο

Κατά 12% αυξήθηκαν τα έσοδα της τσιμεντοβιομηχανίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε €363 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με πέρυσι, κυρίως χάρη στη δυναμική αγορά των ΗΠΑ και την ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε στο 2%, καθώς ανήλθαν σε €44 εκ. Ανασταλτικά στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας λειτούργησε η δύσκολη συγκυρία στην Αίγυπτο και στην Τουρκία.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν ζημιές €6 εκ. επιβαρυμένα από αυξημένες αποσβέσεις και αρνητικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έναντι κερδών €1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Σημειώνεται ότι το 1ο τρίμηνο του έτους επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και οι διακυμάνσεις που καταγράφονται σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου δεν είναι κατ ́ ανάγκη αντιπροσωπευτικές για το σύνολο του έτους.

Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ ξεκίνησαν δυναμικά τη χρονιά, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου κατασκευών. Η ζήτηση για δομικά υλικά ήταν υψηλότερη από πέρυσι σε όλες τις περιοχές της TITAN America, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Πέρα από τις θετικές τάσεις της αγοράς, η βάση σύγκρισης ήταν φέτος ευνοϊκότερη λόγω των καλύτερων καιρικών συνθηκών, του χρονισμού εργασιών συντήρησης και της ενδυνάμωσης του Δολαρίου έναντι του Ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ σημείωσε αύξηση 17,5% το 1ο τρίμηνο 2019 και ανήλθε σε €223,9 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε €41,2 εκ. Στην Ελλάδα, η αγορά κατέγραψε άνοδο στις αρχές του έτους από πολύ χαμηλά επίπεδα. Η κατανάλωση όμως στερείται δυναμικής, καθώς η έναρξη νέων μεγάλων έργων καθυστερεί περαιτέρω.

Παράλληλα, η πραγματοποίηση προγραμματισμένων συντηρήσεων των εγκαταστάσεων κατά το 1ο πρώτο τρίμηνο, επιβάρυνε τα αποτελέσματα. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 1ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε €56,1 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, λόγω των δαπανών συντήρησης υποχώρησαν σε ζημίες ύψους €0,8 εκ., από €2,1 εκ. κέρδη το 1ο τρίμηνο του 2018.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κλάδος κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει. Οι αυξητικές τάσεις στη ζήτηση, ενισχύθηκαν περαιτέρω από τον ήπιο χειμώνα που επικράτησε στην περιοχή, αντίθετα με πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε σημείωσε συνολικά αύξηση κατά 41,4% και ανήλθε σε €48,4 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €9,1 εκ. Η θετική αναπτυξιακή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα, αν και με σαφώς πιο ήπιους ρυθμούς.

Στην Ανατολική Μεσόγειο οι αγορές αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Στην Αίγυπτο η ζήτηση συρρικνώθηκε κατά περίπου 7% το 1ο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του παραγωγικού δυναμικού, η κάμψη οδήγησε σε μείωση του συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων της TITAN Cement Egypt.

Πέραν αυτού, το υψηλότερο κόστος που έχει επιβληθεί, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, έχουν εξανεμίσει την κερδοφορία. Στην Τουρκία, η ζήτηση παρουσίασε κατακόρυφη πτώση το 1ο τρίμηνο, όπως αναμενόταν στα πλαίσια της γενικής οικονομικής ύφεσης.

Συνολικά στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €34,2 εκ. σημειώνοντας πτώση 23,5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα, EBITDA, ήταν ζημίες ύψους €5,2 εκ., σε σύγκριση με €8,4 εκ. κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στη Βραζιλία, η ζήτηση τσιμέντου το 1ο τρίμηνο αντέστρεψε την τάση των προηγούμενων 4 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% στη βόρειο‐ανατολική περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Apodi, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος κατά 50%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €889 εκ. και ήταν κατά €117 εκ. υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2018. Επισημαίνεται ότι €59 εκ. της αύξησης προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ‐ ΔΠΧΑ16 (IFRS 16) το 2019. Οι επενδυτικές δαπάνες το 1ο τρίμηνο του 2019 ανήλθαν σε €23,1 εκ. έναντι €19,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος επενδύσεις στις δραστηριότητες των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή το 2019 των ΔΠΧΑ 16 εκτιμάται πως θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, με αύξηση των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου €54 εκ., αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις ύψους περίπου €59 εκ. και αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου κατά περίπου €1,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αναμένεται να ενισχυθούν κατά περίπου €13 εκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ