Οι κατασκευαστές συμμαχούν και "συνδικαλίζονται"

Δημιουργείται το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα διαφάνειας.

Οι κατασκευαστές συμμαχούν και "συνδικαλίζονται"

Τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) ανακοίνωσαν οι πρόεδροι των τριών
φορέων, που εκπροσωπούν το μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο την αλλαγή του μοντέλου ανάθεσης έργων.

Συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) προχώρησαν σε αυτή τη συνέργεια, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα διαφάνειας.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Γ. Βλάχος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αδυναμία πρόσβασης του πολίτη σε παραμέτρους των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
δημοσίων συμβάσεων.

"Τα έργα μπορούν να εκκινούν 15 μήνες μετά την υποβολή μιας αυτόκλητης πρότασης κι όχι 90 μήνες, που απαιτούνται σήμερα", παρατήρησε ο Γ. Συριανός, πρόεδρος
του ΣΤΕΑΥ, απαριθμώντας ως προβλήματα την απουσία σύγχρονων προδιαγραφών, την έλλειψη ρευστότητας και την ανυπαρξία στήριξης συστηματικών εξωγενών δράσεων.

Tην αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και την κοινή εφαρμογή
τους από τις αναθέτουσες αρχές, την ενιαία εφαρμογή υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης των οικονομικών φορέων έναντι επαγγελματικών κινδύνων και τον έλεγχο
των μελετών και επίβλεψη των έργων από ιδιωτικές εταιρείες μελετητών, συγκαταλέγει στις προτάσεις του νεοσύστατου ΕΣΒΥΚ ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΜ, Π. Τονιόλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ