Αύξηση πωλήσεων 14% για την Αλουμύλ το 2018

Αύξηση πωλήσεων 14% για την Αλουμύλ το 2018

Αύξηση πωλήσεων κατά 14% παρουσίασε ο όμιλος Αλουμύλ το 2018.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ , έναντι ζημιών 6,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017, σημειώνοντας αύξηση 345%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Operating EBITDA) της χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν σε 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το 2017, βελτιωμένα κατά 15%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν κέρδη ύψους 0,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 101% έναντι των ζημιών 18 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις της χρήσης 2018 αυξήθηκαν κατά 20%, ανερχόμενες πλέον σε 153,3 εκατ. ευρώ, έναντι 128,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 46%, αυξανόμενο σε 21,8 εκατ. ευρώ, έναντι 14,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 160%, ανερχόμενα σε 9,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 16,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Operating EBITDA) της χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,0 εκατ. ευρώ το 2017, βελτιωμένα κατά 173%. Τα αποτελέσματα μετά φόρων εμφανίζουν κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 21 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017, ήτοι αυξημένα κατά 108%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ