Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Creta Farm

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Creta Farm

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της Creta Farm.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 2 Μαΐου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.", κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005, έως ότου η εταιρία προβεί:
α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και
β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης.

Η εταιρεία δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2018 σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ