Μειωμένα κέρδη εμφάνισε η ΕΥΑΘ το 2018

Μειωμένα κέρδη εμφάνισε η ΕΥΑΘ το 2018

Στα 14 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα μετά φόρων κέρδη της ΕΥΑΘ το 2018 έναντι 16,45 εκατ. ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 14,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕYΑΘ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε 73,03 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,51%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 30,29 εκατ. ευρώ έναντι 30,14 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 0,47%.

Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 20,95 εκατ. ευρώ έναντι 24,93 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 15,96%.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 25,48 εκατ. ευρώ έναντι 29,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 13,67%. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 71,63 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,85%,

Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα40,656 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1,12 ευρώ έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2018 σε 173,14 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω της ολοκλήρωσης της πρόσληψης των 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ το 2018 (αύξηση προσωπικού κατά 40%) καθώς επίσης και λόγω της επίδρασης της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ