«Πράσινο» στην εξαγορά της Προμηθευτικής απο την Μασούτης

Την εξαγορά ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

«Πράσινο» στην εξαγορά της Προμηθευτικής απο την Μασούτης

Την εξαγορά της «Προμηθευτικής Τροφίμων Α.Ε. – Σούπερ Μάρκετ» από τη «Διαμαντης Μασούτης Α.Ε.» ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ολομέλεια, με την υπ' αριθμ. 665/2018 απόφασή της, ομόφωνα ενέκρινε την από 15.05.2018 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, βάσει της οποίας η εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρίας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της. Η έγκριση έγινε υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), δηλαδή η «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» θα προχωρήσει στη εκποίηση ενός καταστήματος της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ στη Χώρα της Άνδρου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούνταν ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, στην επιμέρους τοπική αγορά της Χώρας της Άνδρου.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει διεξοδικά τις συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά του καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο, εξέτασε τις τοπικές αγορές στο νομό Αττικής και στη νήσο Άνδρο στις οποίες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση έχουν κοινή παρουσία, και οι οποίες οριοθετήθηκαν με ακτίνα 10 λεπτών (30 λεπτών για τις ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές) με το αυτοκίνητο από το κατάστημα-στόχος.

Σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εξεταζόμενης συγκέντρωσης στην εκεί τοπική αγορά, ανέκυψαν θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, δεδομένου ιδίως του πολύ υψηλού μεριδίου της νέας οντότητας στη συγκεκριμένη τοπική αγορά, ενώ οι εναπομένουσες ανταγωνιστικές πιέσεις δεν θα έχουν την απαιτούμενη ένταση για να μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τη νέα οντότητα που θα προκύψει από την υπό κρίση συγκέντρωση.

Με την εκποίηση του ανωτέρω καταστήματος, η επιτροπή κρίνει ότι εξασφαλίζονται οι ανταγωνιστικές δομές της αγοράς, καθόσον θα αποτραπεί μόνιμα η δημιουργία προβλημάτων από την εξεταζόμενη συγκέντρωση. Κατά την κρίση της Επιτροπής, το προαναφερόμενο διορθωτικό μέτρο είναι επαρκές, κατάλληλο και αναλογικό για να διασφαλίσει συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην επιμέρους σχετική αγορά.

Για την ορθή εκπλήρωση των δεσμεύσεων πρόκειται να ορισθεί εντολοδόχος, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στην απόφαση της επιτροπής προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δύναται να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους μέχρι ποσοστού 10% του κύκλου εργασιών του τελευταίου οικονομικού έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ