Τον Νοέμβριο ο πλειστηριασμός για την ΑΓΝΟ

Θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένη εταιρείας

Τον Νοέμβριο ο πλειστηριασμός για την ΑΓΝΟ

Την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει ορισθεί στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την τιμή της προηγούμενης προσπάθειας εκποίησης, η οποία ήταν περίπου στα 19 εκατ. ευρώ.

 

Ο πλειστηριασμός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας που περιλαμβάνει την ακίνητη περιουσία της, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά κινητά, υλικά και άυλα στοιχεία της. Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας για ποσό όχι μικρότερο των 500.000 ευρώ, ενώ προσφορές υπό όρο ή αίρεση θεωρούνται άκυρες.

Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα αντί της εφάπαξ καταβολής, με γραπτή δήλωση του προς τον σύνδικο, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, των 10 εκατ. ευρώ εντός 60 ημερών και το υπόλοιπο εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατακύρωση.

Στην περίληψη διακήρυξης εκποίησης της ΑΓΝΟ ως σύνολο, εξαιρουμένων των απαιτήσεων αυτής έναντι τρίτων και της απαίτησης που ενσωματώνεται αγωγή πτωχευτικής ανάκλησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, αναφέρεται πως η δαπάνη εκποίησης και όλα τα λοιπά έξοδα (φόροι, χαρτόσημα, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου, κ.λπ.) θα βαρύνουν τον πλειοδότη.

H ΑΓΝΟ είχε περάσει στα χέρια της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ το 2003. Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, η γαλακτοβιομηχανία είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό είχε καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, ενώ τον Μάρτιο του 2014 σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και στα τέλη του 2014 απέλυσε τους εργαζόμενους της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ