Υπερδιπλασιασμός κερδοφορίας της Νηρέας

Αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας

Υπερδιπλασιασμός κερδοφορίας της Νηρέας

Αύξηση του τζίρου και υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας ανακοίνωσε ο όμιλος Νηρέα για το 2017.

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 206,7 εκατ. ευρώ έναντι 195,8 εκατ. του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%. Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων δράσεων στις χώρες όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται.

Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε το 2017 κατά 7,1 εκατ. ήτοι 4,6% έναντι του 2016 και ανήλθε σε 163,2 εκατ.

Το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων ψαριών επιτεύχθηκε λόγω της σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων πώλησης οι οποίες έφτασαν, σε ισοδύναμο πρώτης ύλης ψαριών, στους 34,6 χιλ. τόνους έναντι 31,9 χιλ. τόνους το 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε 30,1 εκατ. από 27,3 εκατ. το 2016, αύξηση κατά 10,3%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας του ομίλου. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών τα οποία υπερκάλυψαν την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης.

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε 42,2 εκατ. έναντι 22,4 εκατ. το 2016 κυρίως λόγω αυξημένων αποθεμάτων στις 31/12/2017 καθώς η εξέλιξη της ανάπτυξης της βιομάζας ψαριών κατά τη διάρκεια της χρήσης σημείωσε σημαντική βελτίωση φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 35 χιλ. τόνων.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του 2017 ανήλθαν σε κέρδη 23,3 εκατ., σημειώνοντας σημαντική βελτίωση έναντι των κερδών του 2016 ύψους 7,9 εκατ. ή αύξηση κατά 196,6%.

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα της χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 23,4 εκατ. έναντι κερδών 10,9 εκατ. το 2016 ή αύξηση κατά 113,9%.

Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών το 2017, οι οποίες ανήλθαν σε 20,1 εκατ. σε σύγκριση με 4,8 εκατ. το 2016.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε 10,3 εκατ. έναντι 6,6 εκατ. το 2016, συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο που αφορά στη συγκέντρωση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) , προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 161,3 εκατ. έναντι 171,6 εκατ. στις 31/12/2016 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 10,3 εκατ.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 146,2 εκατ. έναντι 154,7 εκατ. το 2016.

To 2017 έγινε μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου και καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου οι τόκοι των δανείων. Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 156,1 εκατ. στις 31/12/2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ