Τιτάν: Στα 42,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2017

Τιτάν: Στα 42,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2017

Στο ποσό των 1.505,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΤΙΤΑΝ καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2 % σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 273,4 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας κάμψη 1,9%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα έκτακτα γεγονότα (το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρμα στη Φλόριντα) μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι έκτακτων κονδυλίων ύψους 6,7 εκατ. ευρώ που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2016.

Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά 148 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, θα ήταν υψηλότερα κατά 18 εκατ. ευρώ, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 42,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 127,4 εκατ. ευρώ το 2016. Σημειώνεται ότι στα κέρδη του 2016 είχαν συμπεριληφθεί 90 εκατ. ευρώ από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημιές παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 361,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας κάμψη 6,1% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 58,9 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 19,9% έναντι του συγκριτικά δυνατού τέταρτου τριμήνου 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ. Η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας και η εξασθένηση του δολαρίου εκτός από τα ετήσια αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά και τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2018, τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το 2017, ανήλθαν σε 123 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 28 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν επενδύσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Το 2017, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2017 ανήλθε σε 723 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του δανεισμού στο τέλος του 2016

Το 2017 ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ μειώθηκε κατά 10,9% στα 234 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε 15 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ το 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2017 σε 13 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το 2016 και συμπεριλαμβάνουν μερίσματα 34 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν 29 εκατ. ευρώ.