Επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ομόλογα του Μυτιληναίου

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ομόλογα του Μυτιληναίου

Μέχρι τις 23 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, της Μυτιληναίος.

Η έκδοση αφορά ποσό έως 300.000.000 ευρώ, έχει διάρκεια πέντε έτη και διαιρείται σε έως 300.000.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Το εύρος του επιτοκίου ορίστηκε από τους συντονιστές κύριους ανάδοχους (Εθνική, Eurobank) μεταξύ 3% και 3,5%.

Ο προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους. Το βιβλίο προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας ΗΒΙΠ, στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά ειδικοί επενδυτές.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις -βάσει των οποίων θα καθοριστούν η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης- περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος των ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, καθώς και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο εκδότης.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές καλύψει την έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης.

Ταυτόχρονα θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των ομολογιών, η οποία, σύμφωνα με το ενημερωτικό της έκδοσης, θα γίνει ως εξής: Ποσοστό 30% θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών και το υπόλοιπο 70% των ομολογιών ( κατά μέγιστο 210.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρους κάλυψης ) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ