Καρέλια: Διανομή μερίσματος 11,78 ευρώ ανά μετοχή

Καρέλια: Διανομή μερίσματος 11,78 ευρώ ανά μετοχή

Η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η 3η Ιουνίου 2024

Η καπνοβιομηχανία Καρέλια, στην Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023, μικτού ποσού 12,40 ευρώ ανά μετοχή και με την παρακράτηση φόρου 5%, καθαρά 11,78 ευρώ ανά μετοχή.

Η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η 3η Ιουνίου 2024, οπότε οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 4η Ιουνίου 2024 (record date).

Ημερομηνία ενάρξης πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2024.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την ALPHA BANK ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) κάθε δικαιούχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις του.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK Α.Ε. θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 10η Ιουνίου 2025).

Μετά την 10η Ιουνίου 2025 η καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2023 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. +30-27210 69213).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ