ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέα αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία το α’ τρίμηνο - Στα 2,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέα αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία το α’ τρίμηνο - Στα 2,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Στα 2,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Ελλάκτωρ το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

O συνολικός Κύκλος Εργασιών για το 1ο τρίμηνο ’23 €205 εκατ. (εκ των οποίων €91 εκατ. από Σ.Δ.1), εμφανίζεται αυξημένος κατά 2% σε επίπεδο Σ.Δ..

Η σε συνολικό επίπεδο μείωση κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οφείλεται στη μη ενσωμάτωση πλέον του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον 12ο 2022.

Τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το 1ο τρίμηνο ’23 διαμορφώθηκαν σε €39 εκατ. (εκ των οποίων €45 εκατ. από Σ.Δ., αύξηση 42% σε ετήσια βάση), με περιθώριο EBITDA Σ.Δ. στο 49%.

Τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) στο 1ο τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €11 εκατ. (από τα οποία τα €20 εκατ. από Σ.Δ.), έναντι ΚΠΦ €12 εκατ. στο 1ο τρίμηνο 2022 (από τα οποία ζημίες €3 εκατ. από Σ.Δ.).

Τα Καθαρά Κέρδη για το 1ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε €2,5 εκατ. (€13,2 εκατ. από Σ.Δ.) έναντι €7 εκατ. (ζημίες €7,1 εκατ. από Σ.Δ.) την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο αρνητικός Καθαρός Δανεισμός (καθαρή ρευστότητα) από Σ.Δ2 : €115 εκατ. στις 31.03.2023 έναντι €132 εκατ. στις 31.12.2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένου του Μορέα) ανήλθαν σε €394 εκατ. στις 31.03.2023 έναντι €371 εκατ. στο τέλος του 2022.

€821 εκατ. τα αναλογούντα ίδια κεφάλαια στους μετόχους της πλειοψηφίας

Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές από Σ.Δ. ύψους €53 εκατ. για το 1ο τρίμηνο 2023 έναντι €49 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο 2022.

Γεγονότα μετά την 31.03.2023 – Εξελίξεις / Προοπτικές

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανέρχεται σήμερα στα €2,7 δισ. Περιλαμβάνει έργα ύψους €186 εκατ. που υπεγράφησαν μετά την 31.03.2023. Περιλαμβάνονται η κατασκευή οδικού άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Μεθώνη, και ο αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Περιλαμβάνονται επίσης έργα ύψους €350 εκατ. για τα οποία αναμένεται υπογραφή συμβάσεων σύντομα. Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετέχει ενεργά σε διαγωνισμούς για έργα με συνολική αξία €14 δισ.

Στις 24.04.2023, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ενέκρινε την πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ.

Παραχωρήσεις

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €64,2 εκατ. έναντι €56,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5%. Η εν λόγω αύξηση στα έσοδα οφείλεται στην αύξηση της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους (+13,2%) και κυρίως στην Αττική Οδό (+13,4%), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε €41,0 εκατ. έναντι €24,3 εκατ. (€33,3 εκατ. συγκρίσιμο EBITDA) πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 68,5% επηρεαζόμενο από την προαναφερόμενη αύξηση της κυκλοφορίας. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 64% έναντι 43% πέρυσι. Ωστόσο το EBITDA της αντίστοιχης περσινής περιόδου του κλάδου των Παραχωρήσεων είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύψους €9 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας "Ελπίς".

Τον Απρίλιο του 2023, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για τα εξής έργα: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%), και Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) -
ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).

Επιπλέον, στις 8 Μαΐου 2023, η ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (51%) - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (49%) υπέβαλε Δεσμευτική Προσφορά για το Έργο Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο.

Τέλος, στις 17 Μαΐου 2023, η ένωση προσώπων ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (36%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (32%) - ΑΒΑΞ (32%) κατέθεσε Πρότυπη Πρόταση για το Έργο ΑΘΗΝΑ Ι, που περιλαμβάνει επεκτάσεις του οδικού δικτύου της Αττικής προς Λαύριο, Ραφήνα και Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Περιβάλλον

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 1ο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε €24,1 εκατ. έναντι €30,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2022, μείωση 22%, οφειλόμενη κυρίως σε ολοκλήρωση συμβατικής λειτουργίας μονάδας Osnabruck, στη μείωση των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών, στην επιβολή πλαφόν €85/MWh στην τιμή αποζημίωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που διατίθεται στην spot αγορά (μάλιστα το αντίστοιχο περσινό διάστημα η αντίστοιχη τιμή αποζημίωσης ενέργειας ήταν αυξημένη, ενώ η επιβολή έκτακτης εισφοράς – clawback – εφαρμόστηκε αναδρομικά) και στη μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο ‘22. Τα ανωτέρω, μερικώς αντισταθμίστηκαν από την αύξηση ποσοτήτων και την αύξηση των τιμών αποδοχής απορριμμάτων.

Αντίστοιχα, το EBITDA για το 1ο τρίμηνο 2023 εμφανίζεται μειωμένο κατά 51,6% (Δ -€3,9 εκατ.) και διαμορφώθηκε σε €3,7 εκατ., κυρίως λόγω των υψηλών τιμών διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας στην spot αγορά το Q1’22 και την επιβολή πλαφόν €85/MWh μετά την 01.07.2022 (Δ -€2,5 εκατ.) και της μείωσης των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών που μερικώς αντισταθμίστηκε από αύξηση των ποσοτήτων και την αύξηση των τιμών αποδοχής αποβλήτων (net Δ -€0,6 εκατ.).

Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 3MW στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί με την αρχή του zero feed-in. Η επένδυση πραγματοποιείται από την θυγατρική εταιρεία ΕΔΑΔΥΜ ΜΑΕ, η οποία είναι κατά 100% ιδιοκτησία της.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΗΛΕΚΤΩΡ, μέσω ομάδας οικονομικών φορέων στην οποία συμμετέχει κατά 80%, είναι ο μοναδικός διαγωνιζόμενος για την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Χερσόνησος (Περιφέρεια Κρήτης). Το έργο έχει προϋπολογισμό κατασκευής €21,5 εκατ., και προϋπολογισμό λειτουργίας (3 έτη) €12,4 εκατ., συν δικαίωμα προαίρεσης (3 έτη) €12,4 εκατ.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για έργο ύψους €3 εκατ., για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και μονάδας κομποστοποίησης στη Μήλο. Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για έργα συνολικού προϋπολογισμού €89,25 εκατ. συν ΦΠΑ, εκτός από τα προαιρετικά δικαιώματα (μερίδιο της εταιρείας €48,25 εκατ.), ενώ κατακυρώθηκε έργο ύψους €41,6 εκατ., εκτός από τα προαιρετικά δικαιώματα που θα αναληφθούν μέσω κοινοπρακτικού σχήματος με συμμετοχή της εταιρείας 50%. Επιπλέον, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέβαλε προσφορές για τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα και την Αχαΐα.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε το 1ο τρίμηνο 2023 έσοδα ύψους €2,5 εκατ., έναντι ποσού €2,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,3%.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) του 1ου τριμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκατ., έναντι €1,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθαν σε €1,4 εκατ., τα ίδια περίπου με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€1,2 εκατ.).

Γεγονότα μετά την 31.03.2023 – Εξελίξεις / Προοπτικές

Η εταιρεία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ, ΑΕ, θυγατρική της REDS, ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους €71,4 εκατ., με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το δάνειο αυτό προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με πιο ευνοϊκούς όρους και για την εκ νέου χρηματοδότηση των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου.

Επίσης, η εταιρεία έχει μισθώσει το 99% του εμπορικού κέντρου "Smart Park" στην περιοχή Γυαλού, Σπάτα Αττικής, με συνολική επιφάνεια περίπου 53.000 τ.μ. Τον Φεβρουάριο του 2023, η REDS αγόρασε επίσης όμορα οικόπεδα στην ίδια περιοχή, με σκοπό την ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων για την αύξηση της επισκεψιμότητας του πάρκου.

Τέλος, η REDS ολοκλήρωσε συναλλαγές πώλησης ακινήτων στη Ρουμανία και αναμένεται να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους €350 εκατ., σε διάφορες περιοχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ