«Καύσιμα» αναζητούν οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια

Πρόσθετες προβλέψεις λόγω προτύπου IFRS 9

«Καύσιμα» αναζητούν οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια


Πέντε δισ. ευρώ επιπλέον για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κόκκινων δανείων τα επόμενα χρόνια, προσθέτουν οι τράπεζες στη δεξαμενή τους, μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS 9), που τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018.

Οι αλλαγές που επέρχονται με τους νέους κανονισμούς, αφορούν τον τρόπο που κατηγοριοποιούν τα δάνεια που έχουν χορηγήσει τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει πλέον να διακρίνονται σε πράσινα, μέσης ποιότητας και μη εξυπηρετούμενα.

Κάθε τρεις μήνες θα επανεξετάζεται η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, ώστε εάν προκύπτει αλλαγή επί τα χείρω, να προσαρμόζεται ανάλογα και η κάλυψη της οφειλής του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι προχώρησαν σε αναταξινομήσεις των ανοιγμάτων τους προς τις πιο κόκκινες κατηγορίες, γεγονός που τις ανάγκασε να σχηματίσουν επιπλέον προβλέψεις, που σε προ φόρων βάση ανέρχονται σε 5,7 δισ. ευρώ, ενώ με την αφαίρεση του αναβαλλόμενου φόρου, το ποσό αυτό μειώνεται κατά 700 εκατ. ευρώ περίπου.

Το σημαντικό για τις τράπεζες είναι ότι η επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS 9 δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα αλλά επιβαρύνει κατευθείαν τα κεφάλαια.

Ακόμα σημαντικότερο είναι ότι η επιβάρυνση αυτή ουσιαστικά δεν θα ληφθεί υπόψη στο υπό εξέλιξη stress test, καθώς οι εποπτικές αρχές έχουν δώσει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αποσβέσουν σε βάθος 5ετίας τη ζημία, με το 30% της επίπτωσης να αναγνωρίζεται τα πρώτα 3 χρόνια και το υπόλοιπο 70% θα βαρύνει τα εποπτικά κεφάλαια την τελευταία 2ετία.

Οπως γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς, η επίπτωσης της πρώτης εφαρμογής του IFRS 9 ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ.
Στο 1,55 δισ. ευρώ ανήλθαν οι πρόσθετες προβλέψεις της Alpha Bank στο πλαίσιο του νέου λογιστικού προτύπου. Σύμφωνα με την τράπεζα, για το 2018 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί κατά περίπου 0,1%, ενώ η συνολική επιβάρυνση στο τέλος της 5ετίας θα είναι 240 μ.β.
Με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία (30.09.2017) ανερχόταν σε 17,8 %. Σύμφωνα με την Alpha η καθαρή θέση του ομίλου θα μειωθεί κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ μετά από φόρους, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης θα αυξηθούν κατά 8,1%.
Για την Εθνική Τράπεζα η επίπτωση θα ανέλθει στο 1,45 δισ. ευρώ, ενώ οι πρόσθετες προβλέψεις οδηγούν στην αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων του ομίλου κατά περίπου 10,7%.
Η Eurobank στο πλαίσιο του IFRS 9 επιβαρύνθηκε με 1,1 δισ. ευρώ.