Τράπεζα Πειραιώς: Ο Per Anders Fasth, νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Τράπεζα Πειραιώς: Ο Per Anders Fasth, νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.

H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2017, εξέλεξε, σε συνέχεια της από 24.11.2017 επιστολής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3864/2010, τον κ. Per Anders Fasth, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. - Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Karel De Boeck του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη
- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος
- Ηλίας Μίλης του Δημητρίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη
- Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Per Anders Fasth του Jörgen, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010