Υπ. Δικαιοσύνης: Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

Υπ. Δικαιοσύνης: Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

Με τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναμένεται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και θα τονωθούν οι ελληνικές εξαγωγές 

 

Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται ένα νέο και σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των διεθνών διαιτησιών και παράλληλα επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας για τη διεξαγωγή των διεθνών διαιτησιών και ενσωματώνεται ο τροποποιημένος πρότυπος νόμος της επιτροπής του ΟΗΕ του έτους 2006 για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL), με σημαντικές, όμως, παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθεί, κατά το δυνατόν, ένα σαφέστερο αλλά κυρίως πιο εξελιγμένο νομοθετικό κείμενο.

Ακόμη, με το νομοσχέδιο «εισάγονται διατάξεις, πρωτοποριακές σε διεθνές επίπεδο, ώστε η χώρα μας να καταστεί ελκυστική ως προτιμώμενος τόπος διεξαγωγής διεθνών διαιτησιών, παρέχοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο επίλυσης των διαφορών, με το οποίο είναι εξοικειωμένες επιχειρήσεις που δύνανται να υλοποιήσουν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα μας».

Ως προς τις εσωτερικές διαιτησίες, καθιερώνεται μία σειρά ελάχιστων προϋποθέσεων για την ίδρυση των οργανισμών θεσμικών διαιτησιών, καθώς θεσπίζεται η υποχρεωτική αναγγελία της έναρξης λειτουργίας τους στο υπουργείο Δικαιοσύνης, θεσμοθετούνται κριτήρια διαφάνειας στη λειτουργία τους και καθιερώνεται η εκ των υστέρων υπαγωγή τους σε κατασταλτικό έλεγχο από τη διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο τίθεται ένα δίχτυ ασφαλείας και ποιότητας αυτών των οργανισμών, χωρίς, πάντως, να υπάρχει οποιαδήποτε κρατική ανάμιξη στη διαχείρισή τους.

Mε το νομοσχέδιο εισάγονται οι εξής καινοτομίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης:

- Καθιερώνεται η γενική αρχή ότι διαιτητεύσιμες είναι κατ' αρχήν όλες οι διαφορές, εκτός εάν ο νόμος το απαγορεύει.

- Επιλύεται το ζήτημα του διορισμού διαιτητών (από το δικαστήριο) επί πολυμελούς διαιτητικού δικαστηρίου όταν η διαιτησία είναι πολυμερής.

- Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις της πολυμερούς διαιτησίας.

- Θεσπίζεται η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που θεωρεί αναγκαία σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς ή την έκδοση προσωρινής διαταγής.

- Αποδίδεται στο διαιτητικό δικαστήριο η εξουσία να επιβάλει στα μέρη να προσκομίσουν έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά μέσα που βρίσκονται στη διάθεσή τους και πιθανολογείται ότι θα έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της διαιτησίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναμένεται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και θα τονωθούν οι ελληνικές εξαγωγές. Επιπλέον, το νέο θεσμικό πλαίσιο θα συμβάλει στην ταχεία επίλυση των διαφορών τους μέσω διαιτησίας, χωρίς προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, προσελκύοντας νέες ξένες επενδύσεις και ενισχύοντας περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της εθνικής οικονομίας μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ