Ανοδικά οι τιμές των ακινήτων - Αύξηση 4,7% στο δεύτερο τρίμηνο

Ανοδικά οι τιμές των ακινήτων - Αύξηση 4,7% στο δεύτερο τρίμηνο

H αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 4,7% για τα νέα διαμερίσματα.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2021 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ για το σύνολο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,4%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 4,7% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 4,6% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των νέων διαμερισμάτων κατά 3,4%, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Για το σύνολο του 2020, οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% και 4,1% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 6,4% στην Αθήνα, 4,1% στη Θεσσαλονίκη, 3,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,6% στην Αθήνα, 3,8% στη Θεσσαλονίκη, 1,6% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2020. Για το σύνολο του 2020, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2019 ήταν 7,6%, 4,8%, 0,2% και 1,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2020. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2021 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 3,6%, ενώ για το σύνολο του 2020 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,7%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)

2019

2020 *

2020 *

2021 *

β΄

γ΄*

δ΄*

α΄*

β΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,4

67,2

67,1

67,7

67,4

69,1

70,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,2

4,4

4,3

3,8

2,8

3,5

4,6

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

66,7

69,9

69,7

70,3

70,1

71,8

72,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,7

4,8

5,1

4,3

2,1

3,4

4,7

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

63,0

65,6

65,5

66,1

65,7

67,4

68,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

6,9

4,1

3,8

3,5

3,3

3,6

4,6

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

63,9

68,8

68,4

69,4

69,7

71,5

72,7

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

10,6

7,6

7,3

6,8

5,8

5,6

6,4

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

58,9

61,8

62,0

61,9

61,9

63,6

64,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

6,9

4,8

4,9

4,8

4,2

3,8

4,1

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,5

64,6

64,5

65,2

64,1

65,4

66,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

3,7

0,2

0,0

-0,3

-0,5

1,6

3,2

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

67,7

69,0

69,1

69,2

68,1

70,1

70,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

4,5

1,8

2,4

1,5

-0,6

0,9

2,6

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

163,5

171,2

171,0

172,4

171,4

175,8

178,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,4

4,7

4,8

3,9

3,0

3,6

4,7

(1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.

* Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ