Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στην Ελλάδα ζητά (και) ο ΟΟΣΑ

Ποιες είναι οι 15 προτάσεις του Οργανισμού για την ελληνική οικονομία προκειμένου να υπάρξει επιστροφή στην ανάπτυξη

Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στην Ελλάδα ζητά (και) ο ΟΟΣΑ

Οι δεκαπέντε προτάσεις που καταθέτει ο ΟΟΣΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν ισάριθμες «παθογένειες» της ελληνικής οικονομίας (σ.σ περιορισμένη ψηφιοποίηση, πολυνομία, υψηλοί ασφαλιστικοί και φορολογικοί συντελεστές, περιορισμένη στήριξη στις οικογένειες, μειωμένη αποτελεσματικότητα στις πολιτικές εύρεσης εργασίας ανέργων κλπ) είναι οι εξής:

 1. Να επεκταθούν τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που έχει προκαλέσει ή θα προκαλέσει η πανδημία στην ελληνική οικονομία. Ζητείται να ληφθεί ειδική μέριμνα για «αναδρομολόγηση» πόρων προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και επιχειρηματικοί κλάδοι με καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, ζητείται να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να διευρυνθεί η φορολογική βάση ώστε να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.
 2. Να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη. Έμφαση προτείνεται να δοθεί στις δημόσιες μεταφορές, στην καινοτομία και στην διαχείριση απορριμμάτων. Επίσης, ζητείται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα αποτελέσματα από την επισκόπηση δαπανών (spending review) να είναι διαθέσιμα στο ξεκίνημα του κάθε «δημοσιονομικού κύκλου».
 3. Να υιοθετηθούν πλάνα για την επιτάχυνση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.
 4. Ο ΟΟΣΑ ζητά ταχύτερη αξιοποίηση του προγράμματος «Ηρακλής» προκειμένου να επιταχυνθεί και η διαδικασία «διαγραφής» των κόκκινων δανείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Επίσης χαρακτηρίζεται ως «επείγον» το να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί στρατηγική για την αντιμετώπιση της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών αλλά και για τα κόκκινα δάνεια που θα εξακολουθούν να βαραίνουν τις τράπεζες χωρίς να μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω του «Ηρακλή». Ζητά επίσης να ενοποιηθούν όλα τα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν στην πτωχευτική διαδικασία και να διασφαλιστεί καλύτερη «ισορροπία» στη σχέση και στα δικαιώματα των δανειστών και των οφειλετών. Επίσης, ζητείται ταχύτερη επιβολή των μέτρων που αφορούν στη διασφάλιση των εγγυήσεων (σ.σ ουσιαστικά ζητείται επιτάχυνση των πλειστηριασμών).
 5. Να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ένα σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επίσης, ζητείται να επανεξεταστούν οι διαφορές στη φορολογική αντιμετώπιση των καυσίμων προκειμένου να σταλεί «σήμα» σταθεροποίησης και των τιμών διοξειδίου του άνθρακα. Γενικότερα ο ΟΟΣΑ ρίχνει μεγάλο βάρος στο να επανεξεταστούν ή και ακυρωθούν πολιτικές που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 6. Να διασφαλιστεί ότι δεν θα αυξηθεί περαιτέρω η δαπάνη για τις συντάξεις, και ότι τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής θα είναι καλύτερα στοχευμένα.
 7. Να συγχωνευτούν οι φορείς του δημοσίου (γραμματείες κλπ) που είναι αρμόδιες για τις πολιτικές έρευνας και καινοτομίας και να απλοποιηθεί η διαδικασία πρόσβασης στα φορολογικά μέτρα τόνωσης της έρευνας και ανάπτυξης όπως και στα κεφάλαια που προορίζονται γι’ αυτό το σκοπό.
 8. Να επιταχυνθεί η διαδικασία κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου και της νομοθεσίας.
 9. Ζητείται χαλάρωση των περιορισμών (σ.σ ουσιαστικά περισσότερο «άνοιγμα» επαγγελμάτων ειδικά των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων, των μηχανικών, των αρχιτεκτόνων αλλά της διανομής στη λιανική.
 10. Προτείνεται να θεσπιστούν δείκτες καταγραφής της απόδοσης του συστήματος δικαιοσύνης, να θεσπιστεί σύστημα καλύτερης εκπαίδευσης των δικαστών και γενικότερα να ληφθεί μέριμνα ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα (και η ταχύτητα) στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.
 11. Ο ΟΟΣΑ προτείνει να μειωθούν οι συντελεστές υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ειδικά για τους έχοντες χαμηλό εισόδημα. Ταυτόχρονα ζητείται να θεσπιστεί ενιαίος τρόπος φορολόγησης μεταξύ των διαφορετικών τύπων απασχόλησης ώστε να κλείσουν τα σχετικά «κενά» στη νομοθεσία.
 12. Να εγκαταλειφθεί –έστω σταδιακά- το καθεστώς της προσωρινής απασχόλησης των δασκάλων και των καθηγητών (μέσα από τον θεσμό των αναπληρωτών) και το εκπαιδευτικό δυναμικό να «μετακινηθεί» σταδιακά προς συμβάσεις εργασίας μεγαλύτερης διάρκειας οι οποίες μάλιστα θα επιβραβεύουν την απόδοση.
 13. Να αυξηθούν οι διαθέσιμοί πόροι για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και να υιοθετηθούν κίνητρα εντός της εργασίας ειδικά για τους χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους.
 14. Να ενισχυθούν οι πολιτικές στήριξης των οικογενειών και να δοθεί προτεραιότητα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, ειδικά για παιδιά και ηλικιωμένους.
 15. Να απασχοληθούν περισσότερο εξειδικευμένοι σύμβουλοι και να υιοθετηθούν καλύτερα εργαλεία ανάλυσης στις δημόσιες υπηρεσίες ενίσχυσης της απασχόλησης (δηλαδή στον ΟΑΕΔ) προκειμένου να τονωθεί αισθητά η διαδικασία εύρεσης εργασίας σε ανέργους αλλά και εκπαίδευσης. Το ζητούμενο για τον ΟΟΣΑ είναι να υπάρξει καλύτερη σύνδεση με τα ιδιωτικά πρακτορεία ευρέσεως εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ