Λιγότερο εισόδημα στα νοικοκυριά: Μάζεψε η κατανάλωση, ποια αποταμίευση

Λιγότερο εισόδημα στα νοικοκυριά: Μάζεψε η κατανάλωση, ποια αποταμίευση

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ κατά την περίοδο 2010-2016, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα το 2016 ήταν -6,8% έναντι -5,4% το 2015.

Περαιτέρω μείωση κατά 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπέστη η κατανάλωση των νοικοκυριών πέρυσι. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2016, το διαθέσιμο εισόδημα περιορίστηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2015, από 116,7 δισ. ευρώ σε 114 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα πιέσεις να δέχεται η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών καιοιμη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εξυπηρετούν νοικοκυριά που περιορίστηκε κατά 1% το 2016 σε σύγκριση με το 2015, από 123 δισ. ευρώ σε 121,7 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ κατά την περίοδο 2010-2016, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα το 2016 ήταν -6,8% έναντι -5,4% το 2015.

Το 2016 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,3 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 0,1 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2015. Παράλληλα, η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2016 καθαρή χορήγηση δανείων 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2015, που η καθαρή χορήγηση δανείων ανερχόταν σε 4,2 δισ. ευρώ.

Ηεξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,2% το 2016 σε σύγκριση με 15,2% το 2015.