"Πάγος" από την Fitch: Διατήρησε το BBB- για την Ελλάδα – Κράτησε σταθερό το outlook

"Πάγος" από την Fitch: Διατήρησε το BBB- για την Ελλάδα – Κράτησε σταθερό το outlook

Στη βαθμίδα «ΒΒΒ» δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας ο Οίκος Fitch, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις προοπτικές .

Ο οίκος Fitch δεν έκανε τελικά καμία κίνηση ως προς την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, διατηρώντας το αξιόχρεο στο ΒΒΒ- (στο χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας) με σταθερή την προοπτική.

Δυνατά και αδύναμα σημεία: Όπως σημειώνει ο οίκος, η αξιολόγηση της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος και τους δείκτες διακυβέρνησης που βρίσκονται πολύ πάνω από τον διάμεσο των χωρών που αξιολογούνται στη βαθμίδα "BBB", καθώς και την αξιοπιστία της πολιτικής που υποστηρίζεται από τη συμμετοχή στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Αυτά τα δυνατά σημεία αντιπαραβάλλονται με τις "κληρονομιές" της κρίσης δημόσιου χρέους, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλα αποθέματα δημόσιου και εξωτερικού χρέους, καθώς και υψηλή - αν και μειούμενη - ανεργία, χαμηλό μεσοπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης και ορισμένες επίμονες ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα.

Σταθερή πρωτογενή πλεονάσματα: Η Fitch προβλέπει συνεχή μείωση του συνολικού ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 0,8% του ΑΕΠ το 2025, με πρωτογενή πλεονάσματα κατά μέσο όρο στο 2,3% το 2024-2025 (από 1,9% το 2023). Οι πρόσφατες επιδόσεις, τονίζει ο οίκος, έχουν ενισχυθεί από την ισχυρότερη από το αναμενόμενο εισροή εσόδων και τη συγκράτηση δαπανών.

Η Fitch "βλέπει" μια ισχυρή δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση, με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια της κυβέρνησης να υποστηρίζονται από τις συντηρητικές εκτιμήσεις εσόδων, τη στιγμή που οι αρχές προχωρούν σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την αύξηση των εσόδων (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φοροδιαφυγής μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών). Η επιτυχής αύξηση των εσόδων θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο δημοσιονομικό χώρο, αν και το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο θέτει κάποια όρια στις πρόσθετες δαπάνες.

Μειούμενο δημόσιο χρέος: Η Fitch αναμένει ότι ο συνδυασμός ισχυρών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, σταθερού κόστους τόκων και μέτριας ονομαστικής ανάπτυξης θα συνεχίσει να οδηγεί τον δείκτη δημόσιου χρέους/ΑΕΠ χαμηλότερα, στο 147,3% το 2025 (από 161,9% το 2023) και κάτω από 140% το 2028 Αυτό θα αποτελούσε μια ουσιαστική προσαρμογή (ο λόγος είχε φτάσει στο 207% το 2020), ωστόσο θα εξακολουθούσε να αφήνει το χρέος πολύ πάνω από το μέσο όρο των χωρών με πιστοληπτική αξιολόγηση "BBB" (55%) και εκείνων της ευρωζώνης (89,9%). Το ευνοϊκό προφίλ χρέους της χώρας -μακρές λήξεις, χωρίς χρέος σε συνάλλαγμα και υψηλό μερίδιο χρέους με ευνοϊκούς όρους- μειώνει σημαντικά τους κινδύνους, ενώ τα μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα (35 δισεκατομμύρια ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024) χρησιμεύουν ως απόθεμα ασφαλείας και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω μείωση των επιπέδων χρέους.

Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα δεδομένων ορισμένων κληρονομημένων από το παρελθόν ζητημάτων, αν και κατά την άποψη της Fitch δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τη βελτιούμενη απόδοση της Ελλάδας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις είναι περίπου 29 δισεκατομμύρια ευρώ (12% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων 17 δισεκατομμυρίων ευρώ του "Ηρακλή”), ενώ μια πιθανή απόφαση της Eurostat το επόμενο έτος να αναταξινομήσει τους αναβαλλόμενους τόκους των δανείων του EFSF θα μπορούσε να προσθέσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ (5,6%) στο απόθεμα χρέους . Αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει τις ακαθάριστες απαιτήσεις χρηματοδότησης ή τις προσδοκίες για συνεχιζόμενη απομόχλευση του δημόσιου χρέους, εκτιμά ο οίκος.

Αναπτυξιακή ορμή η οποία θα συνεχιστεί: Η Fitch αναμένει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2024 και στο 2,4% το 2025 (από 2% το 2023), πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (1,1%), βοηθώντας τη χώρα να επιτύχει κάποια σύγκλιση με τα εισοδήματα των προηγμένων χωρών της ζώνης του ευρώ. Η οικονομική ανάπτυξη θα λάβει ώθηση από τις αυξήσεις των πραγματικών μισθών, τη συνεχή αύξηση της απασχόλησης και τις σταθερές επενδύσεις. Η Fitch αναμένει ότι οι επενδύσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης θα επιταχυνθούν, με την απορρόφηση των επιχορηγήσεων να κορυφώνεται στο 3% του ΑΕΠ το 2026 από 1% το 2023, με θετικές επιπτώσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις και την κατανάλωση.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (17,7 δισ. ευρώ, 7,4% του ΑΕΠ) θα διαρκέσει περισσότερο, καθώς διοχετεύεται μέσω διευκολύνσεων δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτικός κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πιθανό να παραταθεί πέραν του 2026, μειώνοντας τους κινδύνους απότομης επιβράδυνσης της ανάπτυξης το 2027. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, τονίζει ο οίκος, εξακολουθούν να επιβαρύνονται από τις χαμηλές αποταμιεύσεις/επενδύσεις στην οικονομία και τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία, αν και η ισχυρή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις (ειδικά στην πλευρά της προσφοράς) θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερης και πιο ανθεκτικής ανάπτυξης.

Σύσφιξη της αγοράς εργασίας: Η ανάκαμψη της Ελλάδας συνοδεύτηκε από σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας, με την ανεργία επί του παρόντος να βρίσκεται σε χαμηλό 15ετίας (10,2% τον Μάρτιο), την απασχόληση να αυξάνεται και τον εργασιακά ενεργό πληθυσμό να σημειώνει μέτρια άνοδο. Η Fitch βλέπει περαιτέρω σταδιακή μείωση της ανεργίας τα επόμενα δύο χρόνια, ωστόσο οι κίνδυνοι έλλειψης εργατικού δυναμικού αυξάνονται, ιδιαίτερα σε τομείς έντασης εργασίας όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές.

Οι αρχές επικεντρώνονται σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για τη μεγέθυνση του εργατικού δυναμικού, ωστόσο η ανοδική πίεση στους μισθούς είναι πιθανό να αυξηθεί. Επί του παρόντος, η δυναμική των μισθών είναι σχετικά υποτονική (αύξηση 4%), ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος να έχει πιο επίμονες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και πιθανώς να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μεσοπρόθεσμα, σημειώνουν.

Τραπεζικός Τομέας: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διατηρήσει υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κερδοφορία, υποστηριζόμενες από τα υψηλότερα επιτόκια στην ευρωζώνη, την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και την εκκαθάριση του ισολογισμού τους, σημειώνει ο αμερικανικός οίκος. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων τους αυξήθηκε στο 18,8% στο τέλος του 2023, ελάχιστα κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (19,7%). Ο δείκτης των ενοποιημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μειώθηκε περαιτέρω στο 6,2% στο τέλος του 2023 (από 8,7% στο τέλος του 2022), με τη Fitch να αναμένει ο δείκτης να μειωθεί περαιτέρω το 2024-2025 λόγω ενός συνδυασμού οργανικών ενεργειών και μικρών πωλήσεων χαρτοφυλακίων.

Μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: Οι χαμηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων και η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών συνέβαλαν σε ταχεία μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2023, αν και στο 6,3% του ΑΕΠ παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στην ευρωζώνη. Ο οίκος αναμένει μια πιο σταδιακή μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2024-2025, εν μέρει λόγω της προβλεπόμενης ανάκαμψης της εξωτερικής ζήτησης για αγαθά και των συνεχιζόμενων ισχυρών επιδόσεων του τουρισμού (τα έσοδα κατέγραψαν ρεκόρ 18 δισ. ευρώ το 2023).

Οι σταθερές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων και οι ροές κεφαλαίων θα ενισχύσουν επίσης την εξωτερική θέση, τονίζει η Fitch. Στο 120,6% του ΑΕΠ, το καθαρό εξωτερικό χρέος είναι πολύ πάνω από το διάμεσο των χωρών που βαθμολογούνται στη βαθμίδα "ΒΒΒ" (3%), αν και βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο δεκαετίας και θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά μεσοπρόθεσμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ