Έκδοση φορολογικής ενημερότητας εν μέσω πανδημίας

Έκδοση φορολογικής ενημερότητας εν μέσω πανδημίας

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με την εμφάνιση των πληρωμών που έχουν πάρει αναστολή  στο taxisnet και κατά συνέπεια δημιουργούνται προβλήματα με την έκδοση φορολογικής ενημερότητας από τους φορολογούμενους.

Έχετε email από την ΑΑΔΕ

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάγκασε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αποστείλει email στους φορολογουμένους για τις πληρωμές που δεν εμφανίζονται στο taxisnet.

Ποιο συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι , οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους στην Εφορία, αλλά αυτές εμφανίζονται ανεξόφλητες στον προσωπικό τους λογαριασμό στο σύστημα, έστειλε η ΑΑΔΕ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της.

Πρόκειται για ποσά, η καταβολή των οποίων επιβεβαιώνεται στα Στοιχεία Πληρωμής της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, στο taxisnet, αλλά εμφανίζονται ως εκκρεμείς οφειλές, είτε στα Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης, είτε στα Στοιχεία Ρύθμισης.

Ο λόγος είναι, διότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της καταγραφής των ιδιοκτητών ακινήτων, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα όσων πρέπει να τύχουν των ευεργετημάτων σε περίπτωση, που λαμβάνουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο, λόγω κορωνοϊού.

Για αυτό και έχει ζητηθεί η δήλωση και επικαιροποίηση μισθωτηρίων ηλεκτρονικά και η σχετική δήλωση μείωσης μισθωμάτων Covid.

Το email

«Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Εκ μέρους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σας ευχαριστούμε για την εκπλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων.

Η αποπληρωμή των οφειλών σας εμφανίζεται στα Στοιχεία Πληρωμών, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISNET.

Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληρωμές δεν έχουν ακόμα πιστωθεί στις οφειλές σας, παρακαλούμε να αγνοήσετε την εικόνα αυτή και τις τυχόν προσαυξήσεις.

Η εικόνα των οφειλών σας θα ενημερωθεί με τις πληρωμές σας εντός του Ιουλίου.

Εφόσον χρειαστεί να λάβετε φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών, μπορείτε να τη ζητήσετε από τη ΔΟΥ σας, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση/αίτηση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης του dilosi.services.gov.gr, μέσω συστημένης αλληλογραφίας, ή μέσω αίτησης στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ.

Ευχαριστούμε για το χρόνο και την κατανόησή σας.

Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης / Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»

ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥΣ

Οδηγίες για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό -COVID 19, έδωσε με την Ε 2078/5.6.2020 η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σε δικαιούχους για τους οποίους έχουν παραταθεί οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ή και τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Συγκεκριμένα, αιτούντες αποδεικτικό ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής οι οποίοι είναι εκμισθωτές ακινήτων, και υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις για την παράταση / αναστολή οφειλών ή και την έκπτωση του 25% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, Α. 1061/24-03-2020 (Β'1043), Α.1074/02-04-2020 (Β' 1159), όπως τροποποιήθηκε με την Α.1085/13-04-2020 (Β'1388), και Α.1105/08-05-2020 (Β'1821), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α'104), κατά την αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/Ε.Μ.ΕΙΣ., υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία επέχει και θέση αίτησης και λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων ΠΟΛ.1274/26-12-2013 και ΠΟΛ.1275/27-12-2013 (Β'3398).

Για την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης είναι δυνατόν να συμπληρώνεται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση είναι δυνατόν να αποστέλλεται ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή ψηφιακά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής είναι η επαλήθευση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας της υπαγωγής των προσώπων αυτών στις ανωτέρω διατάξεις (παράτασης και αναστολής βεβαιωμένων οφειλών, έκπτωσης του 25%) με αντίστοιχη επισημείωση επί του αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, πιστωθεί στις οφειλές οι καταβολές ποσών που έχει διενεργήσει ο φορολογούμενος.

Συνοπτικά:

  1. Διαδικασία

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν:

- Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr, ή

- Να την αποστείλουν ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή

- Ψηφιακά, μέσω e-mail στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ

- Να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ

Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση επέχει και θέση αίτησης και λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, πιστωθεί στις οφειλές οι καταβολές ποσών, που έχει διενεργήσει ο φορολογούμενος.

  1. Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Είμαι δικαιούχος, της παράτασης και αναστολής των βεβαιωμένων οφειλών μου στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τους μήνες ………. καθώς και της έκπτωσης του 25% των βεβαιωμένων οφειλών ή των ρυθμισμένων οφειλών μου για τις δόσεις των μηνών ….., …., του 2020 με βάση το άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄55), το άρθρο 14 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και το άρθρο 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) ως εκμισθωτής :

α) σε σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση πληττόμενης επιχείρησης

β) σε σύμβαση μίσθωσης κύριας κατοικίας σε εργαζόμενο/εργαζόμενη πληττόμενης επιχείρησης

γ) σε σύμβαση μίσθωσης κατοικίας σε εξαρτώμενο μέλος εργαζομένου πληττόμενης επιχείρησης, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του

δ) σε σύμβαση μίσθωσης κατοικίας σε ναυτικό, του οποίου σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή ή σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και έχω καταβάλει ποσά ως ακολούθως:

Α) ευρώ, στις / /2020, ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.):

Β) ευρώ, στις / /2020, ταυτότητα οφειλής(Τ.Ο.):

Γ) ευρώ, στις / /2020, ταυτότητα οφειλής(Τ.Ο.):…..

Δ) ευρώ, στις / /2020, ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.):

Αιτούμαι τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) ή Βεβαίωσης Οφειλής για...

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ