Υλοποίηση των μέτρων ανακούφισης; Πραγματικός Γολγοθάς

Υλοποίηση των μέτρων ανακούφισης; Πραγματικός Γολγοθάς

Με πλήρη αποτυχία στέφθηκε η διοικητική υποστήριξη των μέτρων που πήρε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση. Αποφάσεις με μεγάλη καθυστέρηση από την εξαγγελία τους, εγκύκλιοι που αντί να ξεκαθαρίζουν θέματα και να βοηθούν τους πολίτες και του λογιστές – φοροτεχνικούς, περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τα θέματα. Προθεσμίες «αεροπλάνα» , αφού οι πλατφόρμες εφαρμογής των μέτρων δεν έχουν ανοίξει ακόμη.

Το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής

Για να μην μιλήσουμε για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» που οι επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν στοιχεία για να πάρουν «δάνειο» από το ελληνικό δημόσιο , χωρίς να ξέρουν ποιες θα είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και πάνω από όλα τι ποσό θα πάρουν και αν αξίζει τον κόπο να μπουν σε αυτή την περιπέτεια.

Πιο συγκεκριμένα βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020:

«Άρθρο τρίτο Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

 1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».
 2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.»

Στις 2.4.2020 δημοσιεύτηκε η απόφαση Α 1076/2020 (ΦΕΚ Β' 1135/02-04-2020), που αφορά την λειτουργεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις διαδικασίες διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις καλούνται μέχρι τις 10 Απριλίου 2020 (γίνεται συζήτηση για μια μικρή παράταση) υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, (Επιστρεπτέα Προκαταβολή) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75). Η πλατφόρμα του προηγούμενου εδαφίου συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο.

Προσοχή: 1.Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν την αίτηση για ένταξη στο μέτρο δεν γνωρίζουν, ακόμη, τι θα πάρουν και πάνω από όλα ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η αίτηση τους. Όπως γράψαμε υποβάλλουν αίτηση χωρίς να έχει βγει ακόμη η απόφαση για τις προϋποθέσεις

 1. Tο μέτρο αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 2. Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.

Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ, ανά επιχείρηση»

Απαιτήσεις εκτός πραγματικότητας

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα εκτός πραγματικότητας για το μέτρο.

Στην πλατφόρμα θα πρέπει μέχρι τις 10.4.2020 (και αν πάρει παράταση δεν έχει καμία σημασία όπως θα δούμε παρακάτω):

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,

αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,

Προσοχή: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να «βγάλουν» ΦΠΑ μέχρι την 10η Απριλίου, από την στιγμή που το 94% από αυτές έχουν απλογραφικά βιβλία και έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν τα βιβλία του έως την Πέμπτη 30Απριλίου 2020 τελευταία ημέρα που μπορούν να στείλουν ΦΠΑ

Να θυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 6 των ΕΛΠ (ν. 4308/2014), όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Δηλαδή οι εταιρίες αυτές θα πρέπει να βγάλουν οικονομικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2019 μέχρι την 10η Απριλίου 2020.

Επίσης συμφωνά με τις οδηγίες Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα, καταπατώντας – καταργώντας τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, χωρίς να προβούν σε καμία τροποποίηση τους.

Συμπερασματικά , αυτά που ζητάει το οικονομικό επιτελείο για να δώσει , άγνωστο, δάνειο από τον κρατικό κορβανά είναι έτσι δομημένο για να κατευθυνθούν τα χρήματα σε λίγους και εκλεκτούς και όχι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, αποδεικνύοντας ευθέως ότι δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς.

Το αλαλούμ με τις τράπεζες

Η ίδια αντιμετώπιση από το οικονομικό επιτελείο αλλά και από τις τράπεζες, είχε και η νομοθέτηση για παράταση 75 ημερών στην εξόφληση των επιταγών.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30.4.2020

«`Άρθρο δεύτερο Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

 1. α) Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ΄ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευ-σης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α΄ ισχύουν για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρω¬μών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρο¬νικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α΄ αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 1. Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
 2. Η παρούσα δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.»

Στις 1.4.2020 οι τρεις ημέρες έγιναν 6 και όλοι περιμένουμε την πλατφόρμα για να δηλώσουμε τις επιταγές. Οι τράπεζες όμως γενίκευσαν το μέτρο, με την αιτιολογία ότι δεν έχουν πάρει σχετικές οδηγίες , και δεν εξοφλούσαν επιταγές με υπόλοιπο στους λογαριασμούς του εκδότη και με ρητή εντολή του εκδότη να εξοφληθούν στον κομιστή.

Αποτέλεσμα πολλές εταιρίες να μείνουν ξεκρέμαστες , να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν το προσωπικό τους αλλά και άλλες υποχρεώσεις τους.

Βγήκε ανακοίνωση από Ένωση Ελληνικών Τραπεζών προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020) κατά 75 ημέρες. Καθώς η ΠΝΠ αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων προσώπων, που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ρυθμίσεως, και θέτει προθεσμία 6 εργασίμων ημερών για τη συναφή δήλωση αυτών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

1. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, και ειδικότερα των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ.), τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων [όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)] και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης τα πιστωτικά ιδρύματα θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με την διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

2. Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

3. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7.4.2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.

4. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

5. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΚΑΔ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

1. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.

2. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Οι προαναφερθείσες διατάξεις της ΠΝΠ της 30.03.2020 δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.

Αν βρεις πότε βγήκες σε αναστολή πες το και σε μένα

Αλαλούμ έχει δημιουργηθεί και με τους χρόνους που οι επιχειρήσεις δήλωσαν αναστολή τους εργαζόμενους τους. Ειδικά στις επιχειρήσεις που είναι στις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ΠΝΠ.

Η πλατφόρμα σε άφηνε να δηλώσεις ημερομηνία που η επιχείρηση έβαλε σε αναστολή τους εργαζόμενους. Με νεότερη απόφαση το ΕΡΓΑΝΗ θεωρεί ως ημερομηνία αναστολής την ημερομηνία που οι επιχειρήσεις έκαναν την αίτηση.

Δηλαδή;;;

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις είχαν και έχουν ακόμη, υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 20.4.2020. Αν ισχύσει το μέτρο ότι οι εργαζόμενοι βγαίνουν σε αναστολή εργασίας με την αίτηση και εμείς κάνουμε την αίτηση 19.4.2020 , τι γίνεται με τις υπόλοιπες ημέρες;

Πότε πάει το χρονικό διάστημα των 45 ημερών ;

Με τις μισθοδοσίες τι γίνεται;

Πως θα απεικονίσουμε στις ΑΠΔ τις ημέρες εργασίας και τις ημέρες αναστολής;

Κανονικά θα πρέπει στην ΑΠΔ να εμφανίζονται και τα δύο χρονικά διαστήματα ώστε να μπορεί το κράτος να «καταβάλει» στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ολόκληρες τις ασφαλιστικές εισφορές που επιδοτεί σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν παρθεί.

Και μέσω κορωνοϊού να χτυπάει το τηλέφωνο στο λογιστικό γραφείο και εσύ να μην ξέρεις τι ισχύει και τι να απαντήσεις.

Όπως λέει και ο Λουκιανός Κηλαϊδόνης στο εθνικό άσμα της εποχής «Θα μείνω στο γραφείο» (σπίτι λέει εκείνος, αλλά δεν ισχύει για τους λογιστές) «Και όταν χτυπάει το τηλέφωνο ΠΟΤΕ δεν είναι για καλό».

Και να στέλνεις email στο [email protected] και να μην σου απαντάει κανείς, γιατί στο κάτω κάτω της γραφείς ποιος σε υπολογίζει εσένα.

Για να τελειώσω αυτή την ενότητα. Θα μας πει κάποιος τα πρόστιμα που θα ρίξει το ΙΚΑ γι’ αυτές τις μισθοδοσίες ποιος θα τα πληρώσει;

Γιατί είναι σίγουρο ότι μετά από 20 χρόνια που θα έλθει το ΙΚΑ για έλεγχο , ποιος θα θυμάται;

Κλειδάριθμός – αλλαγή κωδικών taxis

Α) Κλειδάριθμος.

Οι αιτήσεις που έπρεπε και πρέπει να γίνουν από τους εργαζόμενους, για την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ , απέδειξαν ότι πολλοί φορολογούμενοι , κύρια γυναίκες, έχουν ακόμη τους κωδικούς του συζύγου τους στο taxisnet.

Λόγω αυτού δημιουργήθηκε τεράστιος φόρτος στις, με ειδικές συνθήκες εργαζόμενους στις Δ.Ο.Υ. και παρόλο που οι υπάλληλοι έκαναν φιλότιμες προσπάθειες πολλοί υπόχρεοι δεν μπορέσαν να πάρουν κλειδάριθμο στις ημερομηνίες που έπρεπε να καταθέσουν την αίτηση.

Καλό λοιπόν θα είναι να μείνει ανοιχτό για κάποιο διάστημα το σύστημα μετά τις 10 Απριλίου ώστε να προλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν την σχετική αίτηση.

β) Νέοι κωδικοί στο taxis.

Όπως θα διαπίστωσαν όσοι αυτές τις ημέρες πήραν κωδικούς, το password έπρεπε να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, 1 πεζό αλφαβητικό χαρακτήρα και 1 ειδικό χαρακτήρα. Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο.

Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης συνιστούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την αντικατάσταση των ενεργών κωδικών πρόσβασης τους (passwords) στο Taxisnet με νέους που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τη ανακοινώσεις που εξέδωσαν το υπουργείο και η Γενική Γραμματεία η αλλαγή του κωδικού (password) μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής “Διαχείριση λογαριασμού / Αλλαγή κωδικού” (https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/changePassword.htm) εφόσον ο χρήστης γνωρίζει τον υφιστάμενο κωδικό (απαιτείται Σύνδεση - Login).

H αντικατάσταση των κωδικών πρόσβασης συνίσταται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Αποτελεί επιπλέον μέτρο προστασίας των ψηφιακών μας συναλλαγών με το Δημόσιο, καθώς η χρήση των διαπιστευτηρίων Taxisnet έχει διευρυνθεί, ειδικά μετά την έναρξη λειτουργίας της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου “Gov.gr”. Τα διαπιστευτήρια Taxisnet χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των πολιτών τόσο στη νέα πύλη όσο και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου. Ήδη ο αριθμός των φορέων που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση μέσω Taxisnet υπερβαίνει τους 65.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης (όνομα χρήστη/username και συνθηματικό/password) που εκδίδονται, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, για χρήση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet είναι αυστηρά προσωπικοί. Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να τους διαφυλάττει με προσοχή για την αποκλειστική χρήση τους μόνο από τον ίδιο, λαμβάνοντας κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε άλλον.

Για εργασίες που προβλέπεται να γίνονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για λογαριασμό του πολίτη, είναι διαθέσιμος μηχανισμός παροχής και ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων για συγκεκριμένες ενέργειες. Ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να λαμβάνει την βοήθεια που χρειάζεται από πρόσωπο της επιλογής του και για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί, με τρόπο απόλυτα διαφανή και ασφαλή, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να γίνονται αντί αυτού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιεί τα δικά του διαπιστευτήρια (και όχι του πολίτη) για να αποκτήσει πρόσβαση στις συγκεκριμένες ενέργειες και μόνο για το διάστημα που είναι ενεργή η εξουσιοδότηση.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής “Εξουσιοδοτήσεις” (https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/authorizations.hm) όπου ο χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για να προβεί σε ενέργειες στο Taxis για λογαριασμό του χωρίς να του δώσει τον κωδικό και το συνθηματικό του.

Με την ευχή να προσέχετε, να μένετε σπίτι εσείς που μπορείτε και την προτροπή προς την κυβέρνηση να προσέξει την διοικητική διαχείριση των μέτρων , ώστε να μην υπάρχουν.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ