Μείωση ενοικίου λόγο κορωνοϊού. Οδηγίες και παραλείψεις

Μείωση ενοικίου λόγο κορωνοϊού. Οδηγίες και παραλείψεις

Με πολλές ελλείψεις, παράπονα και μεγάλο χρόνο μεταξύ εξαγγελιών και έκδοσης αποφάσεων, η πολιτεία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού. 

Για μια ακόμη φορά το κράτος έδειξε ότι είναι ανέτοιμο για τα μεγάλα γεγονότα. Μπορεί να πήρε ή για να το πω καλύτερο μπορεί να εξάγγειλε γρήγορα μέτρα που ανακόπτουν την εξάπλωση του κορωνοϊού , αλλά δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνθήκες και στην άμεση εφαρμογή τους,.

Μείωση ενοικίου λόγο κορωνοϊού

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τις 20ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ Α 68 20-3-2020):

«Άρθρο δεύτερο. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

  1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

  1. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.»

Προσοχή: Το μέτρο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής , που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αρνηθούν την εφαρμογή του.

Ερωτήματα που προκύπτουν και πρέπει να διευκρινιστούν

  1. Κατά την ερμηνεία του σχετικού άρθρου, για τους ατομικός δρώντες και τους πρώην ελευθέρους επαγγελματίες, δηλαδή για τις ατομικές επιχειρήσεις γενικά, το μέτρο ισχύει μόνο για την επαγγελματική τους μίσθωση. Ερωτήματα γεννιόνται για την πρώτη κατοικίας τους αν αυτή είναι μισθωμένη. Μήπως δηλαδή θα πρέπει το μέτρο να επεκταθεί και για αυτούς, ώστε να μειωθεί το ενοίκιο στην πρώτη κατοικία τους το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μίσθωση.
  2. Όπως είναι γνωστό τα ενοίκια προκαταβάλλονται. Συνήθως υπάρχει όρος στα συμβόλαια που ορίζει ότι μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες του μήνα θα πρέπει να καταβληθεί το ενοίκιο του μήνα που «τρέχει» . Με αυτή την υποχρέωση το ενοίκιο του Μαρτίου έχει ήδη καταβληθεί στους ιδιοκτήτες και ολόκληρο. Μήπως στην ερμηνευτική εγκύκλιο θα πρέπει να προβλεφθεί ότι αν έχει καταβληθεί το ενοίκιο του Μαρτίου εξ ολοκλήρου, μπορεί να γίνει χρήση της έκπτωση του 40% από τον επόμενο μήνα από την λήξη της κρίσης;

Οδηγίες από την ΠΟΜΙΔΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έδωσε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου:

«Προς αποφυγή παρερμηνειών που θα οδηγούσαν σε αδικαιολόγητες γενικεύσεις και καταστροφικές συνέπειες στις σχέσεις των πολιτών αλλά και στα δημόσια έσοδα, η ΠΟΜΙΔΑ διευκρινίζει τα εξής:

Με το ανωτέρω μέτρο δεν θεσπίζεται κανενός είδους γενικευμένη μείωση των μισθωμάτων σε όλες τις μισθώσεις. Το μέτρο είναι ειδικό ως προς τους δικαιούμενους και ως προς το δίμηνο χρόνο ισχύος του, καθόσον αφορά αποκλειστικά:

*Τα ενοίκια των επαγγελματικών εγκαταστάσεων (καταστημάτων και γραφείων) των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, και όχι όσων κλείνουν με δική τους επιχειρηματική απόφαση, και

*Τα ενοίκια της κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις συγκεκριμένες αυτές επιχειρήσεις, των οποίων εργαζομένων έχει ρητά ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους λόγω των ανωτέρω μέτρων και εξ αυτού του λόγου δεν μισθοδοτούνται.

*Από τα παραπάνω είναι απόλυτα σαφές και ξεκάθαρο ότι το μέτρο αυτό της μείωσης κατά 40% των μισθωμάτων δεν αφορά τους πάντες, αλλά ειδικά όσους παραπάνω αναφέρονται.

*Ειδικότερα σε ότι αφορά τα μισθώματα κατοικιών είναι σαφές ότι το μέτρο δεν αφορά τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα γενικά, τους συνταξιούχους, τους εισοδηματίες και κάθε άλλη κατηγορία ενοικιαστών κύριας κατοικίας.

*Ομοίως το μέτρο δεν αφορά μισθώματα δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής, προσωρινής διαμονής και μισθώσεων για κάθε άλλο είδος χρήσης πλην της κύριας κατοικίας εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί λόγω της αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως στην οποία εργάζεται.

Προσοχή: Η πρώτη λίστα έχει δοθεί στην δημοσιότητα με της αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020.

Όπως σημειώνεται και στην απόφαση:

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.»

Η λίστα αυτή είναι δυναμική , δηλαδή θα συμπληρώνεται με νέους ΚΑΔ, άρα θα πρέπει αν παρακολουθείτε και τις συμπληρωματικές αποφάσεις του Υπουργείου οικονομικών.

Σύγχυση σχετικά με την μείωση του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την συνέντευξη τύπου της Τετάρτη 18.3.2020, θα υπήρχε μείωση σε ορισμένα είδη στο ΦΠΑ.

Μετά την αναταραχή που έφερε η εξαγγελία για τον χρόνο αλλαγής του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη, πρέπει να πούμε ότι νομικά για να ισχύσει ένα μέτρο πρέπει να βγει νόμος ή αν υπάρχει νόμος που εξουσιοδοτεί τον υπουργό και να δημοσιευτεί στο φύλο της κυβέρνησης, χωρίς αυτή την διαδικασία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ, δημοσιεύτηκε η ΠΝΠ στις 20 Μαρτίου, δύο μέρες μετά, η οποία στο πρώτο άρθρο της αναφέρει.

«Άρθρο πρώτο. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας

  1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:

«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).

Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).

Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).

Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.

Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α' 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».

  1. Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.»

Πέρα από την καθυστέρηση της δημοσίευσης της ΠΝΠ, στην εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης παρουσιάστηκε και άλλο πρόβλημα.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναρτήθηκε στο ΦΕΚ αργά το βράδυ της 20ης Μαρτίου 2020, για να μην πούμε τις πρώτες πρωινές ώρες τις 21ης Μαρτίου.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η ΠΝΠ και κατά συνέπεια η μείωση του ΦΠΑ αρχίζει από την 20η Μαρτίου, οι επιχειρήσεις που πωλούν αυτά τα είδη είχαν κλείσει ταμείο , είχαν εκδώσει Ζ από τις ταμειακές μηχανές τους, και με ΦΠΑ για τις συγκεκριμένες κατηγορίες στο24%.

Καλό λοιπόν θα είναι στην διευκρινιστική εγκύκλιο της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου οικονομικών να δοθούν σχετικές οδηγίες για την φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της εφαρμογής της μείωσης του ΦΠΑ κατά την 20η Μαρτίου 2020.

Να προσέχετε τους εαυτούς σας

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ