Πώς θα πληρώνετε το ενοίκιό σας ηλεκτρονικά

Πώς θα πληρώνετε το ενοίκιό σας ηλεκτρονικά

Παρ΄ όλο που έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου 4646/12.12.2019 (ΦΕΚ A’ 201/12.12.2019), οι πολίτες ακόμη περιμένουν την εφαρμοστική απόφαση για την πληρωμή των ενοικίων, με ηλεκτρονικά μέσα, που αφορούν φορολογουμένους με εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα.

 

Σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 13 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α'/12.12.2019) και ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, προστέθηκε δέκατη πέμπτη (ιε) περίπτωση στο άρθρο 23 του Ν.4172/2013 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες».

Με αυτή δεν εκπίπτουν : «ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.».

Έχουμε δεχθεί πολλά τηλέφωνα για το πως τελικά πρέπει να εξοφλούνται τα ενοίκια από 1.1.2020, μιας και δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει «με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών».

Στην περίπτωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών τα πράγματα είναι ευκολά.

Όμως πως ερμηνεύεται η χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής;

Ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής από παλαιότερα έγγραφα.

Α. Εξόφληση συναλλαγών πάνω από 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014, που έδωσε οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 23.

Ποιος είναι ο τραπεζικός τρόπος πληρωμής.

Όσες δαπάνες είναι πάνω από 500 ευρώ, καθαρά όπως λέει η απόφαση (δηλαδή χωρίς ΦΠΑ), δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τα έσοδα των επιχειρήσεων, αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσα από το τραπεζικό σύστημα δηλαδή:

- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

- Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,

- Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,

- Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,

- Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

- Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, εξόφληση με τραπεζικό τρόπο πληρωμής, νοείται και η καταβολή σε λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε ιδρύματα πληρωμών κατά την έννοια του ν.3862/2010, σε ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος (πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του ν.3862/2010) είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών πληρωμών (έμβασμα). [ΠΟΛ. 1079/2015]

Εξόφληση μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών

Σύμφωνα με συμπληρωματικά διευκρινίσεις που δόθηκα με την ΠΟΛ.1079/6.4.2015:

«1. Σε περίπτωση αγοράς αγαθών που παραδίδονται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (ταχυμεταφορέας - courier - «εισπράκτορας για λογαριασμό τρίτων») με αντικαταβολή του τιμήματος χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής αλλά με μετρητά, τότε η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αναγράφει στο «συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς» (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) που υποχρεούται να εκδίδει με βάση τον Κανονισμό Γενικών Αδειών (αριθμ. Απόφ. 686/064 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ. /ΦΕΚ 1700Β'/10.07.2013) τον αριθμό και την ημερομηνία του τιμολογίου που εξοφλείται και το ακριβές ποσό των μετρητών που παραλαμβάνει. Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έχει την υποχρέωση να καταθέσει συνολικά τα ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας εντολέα - πωλητή, εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Το αντίγραφο του «συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς» (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) που παραδίδεται στον αγοραστή των αγαθών και αναγράφει το ποσό που αυτός κατέβαλε διαφυλάσσεται μέχρι το χρόνο παραγραφής της χρήσης μέσα στην οποία το έλαβε.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εμπορικών αντιπροσώπων ή εισπρακτόρων, κ.λπ.»

(Λεπτομέρειες στο άρθρο μας “Πότε δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια και οι δαπάνες πάνω από 500 ευρώ” https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/58406/pote-den-ekpiptoyn-ta-timologia-kai-oi-dapanes-pano-apo-500-eyro )

Β. Εξόφληση μισθοδοσίας

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ , ΠΟΛ.1061/2017:

«Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια της περ. ιδ' του άρθρου 62 του νόμου αυτού, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. δ' του άρθρου 62 του ν.4446/2016 και είναι ευρύτερη από αυτή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3862/2010. Επομένως, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες).»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:

- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

- Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,

- Η χρήση τραπεζικής επιταγής,

- Η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού.

(Λεπτομέρειες στο άρθρο μας “Πότε εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας από τα έσοδα των επιχειρήσεων” https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/58257/pote-ekpiptoyn-oi-dapanes-misthodosias-apo-ta-esoda-ton-epixeiriseon )

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η διοίκηση έχει ταυτόσημες απόψεις στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δαπανών, για το ποιοι τρόποι θεωρείται ότι καλύπτουν το γράμμα του νόμου περί «ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής».

Λογικό είναι, αν και στην φορολογία δεν υπάρχει η έννοια του λογικού, ότι και στο έγγραφο που θα εκδώσει η διοίκηση, για την εξόφληση των ενοικίων, δεν θα αποκλίνει από τα προηγούμενα έγγραφα, θεωρώντας ως «χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής» τα παρακάτω:

- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

- Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,

- Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,

- Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,

- Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Πότε εκπίπτουν τα ενοίκια

Η έκπτωση της δαπάνης των ενοικίων εκπίπτει σε κάθε περίπτωση , είτε αυτά έχουν εξοφληθεί είτε όχι. Δηλαδή δεν συνδέεται η εξόφληση τους με την έκπτωση λογιστικά και φορολογικά από τα μικτά έσοδα της επιχείρησης / εταιρίας.

Όπως συμβαίνει και με τις δυο περιπτώσεις που προαναφέραμε , αγορές και δαπάνες πάνω των 500 ευρώ και μισθοδοσίας, η δαπάνη πρέπει να εκπίπτει το φορολογικό έτος που αφορά χωρίς να εξετάζεται αν αυτά έχουν εξοφληθεί και με ποιο τρόπο.

Αν γνωρίζουμε ότι κάποιο ενοίκιο έχει εξοφληθεί με διάφορο τρόπο π.χ. μετρητά , μέσα στο φορολογικό έτος τότε το ενοίκιο ή τα ενοίκια αυτά θα πρέπει να πάνε στην φορολογική αναμόρφωση. Αν όμως δεν έχουν εξοφληθεί , θα εκπέσουν κανονικά το φορολογικό έτος που αφορούν.

Την χρονιά που θα πληρωθούν θα εξεταστεί αν έχουν πληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο.

Αν δεν έχουν πληρωθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τότε θα πρέπει να επανέλθει ο φορολογούμενος στην χρόνια που αναφέρεται η δαπάνη και να κάνει τροποποιητική δήλωση μεταφέροντας αυτή την δαπάνη στην φορολογική αναμόρφωση.

Το συμπέρασμα αυτό βγαίνει από την αντιμετώπιση των δύο προαναφερόμενος δαπανών , τιμολόγια άνω των 500 ευρώ και μισθοδοσία.

Πιο συγκεκριμένα

Α. ΜΗ εξόφληση συναλλαγών πάνω από 500 ευρώ, στο τέλος του έτους.

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητα τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.

Προσοχή: Όλη η δαπάνη πρέπει να εξοφληθεί με τραπεζικό μέσο, και όχι μέρος ή τμήμα αυτής. Αν δηλαδή για μια δαπάνη 2.500 ευρώ δώσουμε έστω και 50 ευρώ μετρητά ,και τα υπόλοιπα όπως ορίζει ο νόμος, τότε όλο το ποσό της δαπάνης δεν εκπίπτει.

(ΠΟΛ.1216/1.10.2014)

Β. ΜΗ εξόφληση της δαπάνης μισθοδοσίας στο τέλος του έτους.

«6. ………….

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητα τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.»

Άρα αν για παράδειγμα δεν έχουν εξοφληθεί οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2017 και εξοφληθούν τον Ιανουάριο του 2019 , τότε η δαπάνη θα εκπέσει για το φορολογικό έτος 2017 και αν το 2019 εξοφληθεί μετρητά , θα πρέπει η επιχείρηση να κάνει τροποποιητική δήλωση για το 2017 και να θεωρήσει την δαπάνη αυτή μη εκπιπτόμενη.

Προσοχή: Η δαπάνη εξετάζεται μηνιαία και αφορά το σύνολο του πληρωτέου ποσού. Δηλαδή έστω και αν πληρωθεί ένα ευρώ σε μετρητά η δαπάνη ολόκληρη, για τον μήνα τον συγκεκριμένο και τον συγκεκριμένο εργαζόμενο θεωρείται ΜΗ εκπιπτόμενη.

(ΠΟΛ.1061/2017)

Τι θα γίνει με ενοίκια που έχουν πληρωθεί πριν τον νόμο.

Θέλουμε να κάνουμε δυο παρατηρήσεις, την οποία θα πρέπει η διοίκηση να λάβει υπόψη της κατά την έκδοση του εφαρμοστικού εγγράφου.

α) Υπάρχουν ενοίκια που έχουν προκαταβληθεί πριν από την 1.1.2020 και αφορούν το φορολογικό έτος 2020.

Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτά έστω και αν έχουν πληρωθεί μετρητά μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Κάτι ανάλογο είχε προβλεφθεί και στην ΠΟΛ.1061/2017 , σχετικά με την μισθοδοσία και πιο συγκεκριμένα:

“6. Δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις ρυθμίζουν ζήτημα έκπτωσης δαπανών, η εφαρμογή τους καταλαμβάνει τις δαπάνες εκείνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (22.12.2016) και επομένως, εφαρμόζονται για δαπάνες μισθοδοσίας του μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά. Εξαιρετικά, για τις αμοιβές που αφορούν τον μήνα Ιανουάριο 2017 και λόγω της πρώτης εφαρμογής των υπόψη διατάξεων, τυχόν προκαταβολές που έχουν καταβληθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους”.

β) Πέρα από τα ενοίκια, αυτά καθαυτά υπάρχει και η αποζημίωση που καταβάλλεται, ως ρήτρα, για την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Θα πρέπει το σχετικό έγγραφο να προβλέπει ρητά ότι και αυτό το ποσό για να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων/εταιριών θα πρέπει να καταβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ