Οι υποχρεώσεις όσων δεν θα υποβάλλουν φέτος φορολογική δήλωση

Οι υποχρεώσεις όσων δεν θα υποβάλλουν φέτος φορολογική δήλωση

Η φορολογική νομοθεσία αφήνει το περιθώριο μη υποβολής φορολογικής δήλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Ακόμη και αυτοί όμως, πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), υποκείμενα του φόρου είναι:

 1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.
 2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους φορολογούμενους που δεν είναι υπόχρεοι να καταθέσουν φορολογική δήλωση. Θα δούμε τι πρέπει να κάνουν για αποδείξουν προς τις δημόσιες αρχές την μη υποβολή της φορολογικής αυτής δήλωσης.

Ποιοι δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση.

Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, πέρα από τα προστατευόμενα μέλη:

 • Οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν κανένα πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κάτοικοι εξωτερικού στο μητρώο είτε των Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, είτε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που έχουν τμήματα κατοίκων εξωτερικού (συνήθως πέρα από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη είναι οι Α΄Δ.Ο.Υ κάθε περιοχής).

 • Όσοι δεν έχουν κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

Τι καταθέτουμε για την αιτιολόγηση της μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 1. Όπως είναι γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις τα τμήματα των Δ.Ο.Υ πρέπει να εκδώσουν διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση Α.Φ.Ε.) για φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η σχετική μη υποχρέωσή τους.

Η διοίκηση με το έγγραφο με αριθμό ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 (02.06.2015) έκανε δεκτό ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει τη μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτή προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ..

Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44).

 1. Οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η προσκόμιση βεβαίωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται, και αυτές, από τους πολίτες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ως ανωτέρω. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44).
 • Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, στην ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 (02.06.2015), η διοίκηση έδωσε στην δημοσιότητα σχετικά υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014 βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Για τα επόμενα φορολογικά έτη το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα διαμορφωθεί ανάλογα. ( τα σχετικά κείμενα δημοσιοποιούμε παρακάτω, ανά χρήση).
 1. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πτώχευσης ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του ενός εκ των συζύγων.

Τα κείμενα που δημοσιοποίησε η διοίκηση.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του

Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :

 1. Κατά το διαχειριστικό έτος 2009 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010 διότι:

Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .

α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ,αυτοκίνητα μικτής χρήσης κ.λ.π.σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη (εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονταν τεκμ. δαπάνης διαβιώσης και ένα σκάφος έως 10 μέτρα) δικό μου ή της συζύγου μου, των τέκνων μου ή εταιρειών που συμμετείχα εγώ ή άτομα της οικογενείας μου.

β) Δεν ασκούσα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Δεν μετείχα σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.

δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.

ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.

η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

θ) Δεν προσκλήθηκα με έγγραφο Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

ι) Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.

 1. Κατά το διαχειριστικό έτος 2010 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2011 διότι

Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .

α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ, αυτοκίνητα μικτής χρήσης κ.λ.π. σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν εγώ ή η σύζυγός μου ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού).

β) Δεν ασκούσα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Δεν μετείχα σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.

δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.

ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.

η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

θ) Δεν προσκλήθηκα με έγγραφο Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

ι) Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄ επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.

 1. Κατά το διαχειριστικό έτος 2011(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2012 διότι

Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. Είχα εισόδημα αποκλειστικά και μόνο με βάσει τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες μέχρι 5.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπ΄όψιν η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη ποσού 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση το οποίο υπολογίζεται κατά το ήμισυ για κάθε σύζυγο.

Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 600 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .

α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ, αυτοκίνητα μικτής χρήσης κ.λ.π. σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν εγώ ή η σύζυγός μου ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού).

β) (Δεν είχα απασχολήσει έμμισθο προσωπικό) δεν ασκούσα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Δεν μετείχα σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.

δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.

ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.

η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

θ) Δεν προσκλήθηκα με έγγραφο Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

ι) Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄ επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.

 1. Κατά τα διαχειριστικά έτη, 2012 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013) και 2013 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014) διότι:

α) Αποτελούσα ενήλικο προστατευόμενο μέλος.

β) Δεν είχα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου και αποτελούσα προστατευόμενο μέλος.

γ) Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού χωρίς πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και δεν είχα υπαχθεί στις διατάξεις περί τεκμηρίων ανεξάρτητα εάν απαλλάσσονταν ή όχι.

 1. Κατά το φορολογικό έτος 2014

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2015 διότι

α) Δεν είχα ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

β) Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος βάσει του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ .

γ) Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα.

δ) Ήμουν κεκαρμένος μοναχός με εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 9.500 ευρώ.

 1. Φορολογικά έτη 2015 και μετά

Με νεότερο έγγραφο, που εξέδωσε η ΑΑΔΕ (ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018/20-09-2018), έδωσε στην δημοσιότητα την αιτιολογία της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να καταθέσουν όσοι δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Το έγγραφο στηρίζεται στα προηγούμενα έγγραφα και ποιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015/2.6.2015 εγκύκλιο, με την αριθ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δε θεωρούνται από τις ΔΟΥ, αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες.»

Βάσει του συγκεκριμένου εγγράφου, το σχετικό κείμενο είναι το παρακάτω:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το φορολογικό έτος …………διότι κατά το φορολογικό έτος αυτό:

α) Δεν είχα ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

β) Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος έως 18 ετών βάσει του άρθρου 11 του ν.4172/2013 και δεν απέκτησα εισόδημα από εργασιακή σχέση ή συντάξεις λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας μου.

γ) Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα.

ε) Ήμουν κεκαρμένος μοναχός με εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσό των 9.500 ευρώ.

Όπως είναι κατανοητό ο φορολογούμενος σημειώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση , μόνο την αιτιολογία της περίπτωσης που τον αφορά.

Αν δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν υπέβαλλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος διότι ήταν φοιτητής χωρίς εισόδημα, τεκμαρτό ή πραγματικό, δηλαδή ήταν εξαρτώμενο μέλος, θα γράψει στην υπεύθυνη δήλωση την περίπτωση (β) του παραπάνω κειμένου, με μικρή αλλαγή, δηλαδή:

«Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος, φοιτητής στην σχολή …………… (άνω των 18 ετών ) βάσει του άρθρου 11 του ν.4172/2013 και δεν απέκτησα εισόδημα από εργασιακή σχέση ή συντάξεις λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας μου».

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ