Η Noval Property απορρόφησε δύο 100% θυγατρικές εταιρίες της

Η Noval Property απορρόφησε δύο 100% θυγατρικές εταιρίες της

Ησυγχώνευση ουδεμία επίπτωση έχει και δεν επιφέρει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας

Η Noval Property ολοκήρωσε την συγχώνευση της εταιρίας "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της εταιρίας "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ" με την εταιρία δια απορρόφησης εκάστης εξ αυτών.

Δεδομένου ότι και οι δύο απορροφώμενες εταιρίες ήταν 100% θυγατρικές της Noval Property, η εν λόγω συγχώνευση ουδεμία επίπτωση έχει και δεν επιφέρει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ