SATO: Μικρή αύξηση των πωλήσεων αλλά με μείωση της κερδοφορίας και ζημιές στο 9μηνο

SATO: Μικρή αύξηση των πωλήσεων αλλά με μείωση της κερδοφορίας και ζημιές στο 9μηνο

Ποιες οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας στον Όμιλο και την ΕταιρείαΜικρή αύξηση των πωλήσεων αλλά με μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και ζημίες έναντι κερδών προ φόρων παρουσίασε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος SATO.

Ειδικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 13.870 χιλ. το εννεάμηνο του 2022 έναντι 13.632 χιλ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά € 238 χιλ. ή 1,75%.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 5.889 χιλ. έναντι € 5.802 χιλ. του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2021, με το μεικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,46% έναντι 42,56% του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2021.

Ο Όμιλος για το εννεάμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους € 424 χιλ. αντί κερδών € 1.208 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2021.

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2022 είναι ζημίες ύψους € 493 χιλ. € (0,0075) ανά μετοχή), αντί κερδών € 331 χιλ. της προηγούμενης περιόδου € 0,0051 ανά μετοχή.

Τα Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων, και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο του 2022 είναι κέρδη ύψους € 1.283 χιλ., αντί κερδών € 1.962 χιλ. της προηγούμενης περιόδου.

Στις 19.9.2019, η Διοίκηση της Εταιρείας ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσής της, την επικύρωση της οποίας, σύμφωνα με τα άρθρα 106 β και δ του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, και κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 20ή Νοεμβρίου 2019. Στις 20.11.2019 δικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εν λόγω αίτηση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν προέβη σε απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του έτους.

Συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο και την Εταιρεία

Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε πρόσφατα, το βάθος και εύρος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί επί του παρόντος, συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας αναφορικά με την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας σε συνδυασμό με τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες οι οποίες αυξάνουν τα κόστη μεταφοράς και παραγωγής, έχουν τροφοδοτήσει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, μεγεθύνοντας την αβεβαιότητα για την επίπτωσή τους στον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των προσεχών ετών. Επιπλέον, ο πόλεμος στην Ουκρανία ασκεί περαιτέρω πίεση στις τιμές της ενέργειας και κατ’ επέκταση στον πληθωρισμό.

Αναφορικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα και δεν έχει πελάτες ή προμηθευτές οι οποίοι προέρχονται από χώρες που πλήττονται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις.

Καθώς τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς, οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία στην εγχώρια οικονομία, την αγορά του κλάδου των επίπλων γραφείων και σπιτιού και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά και αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις.

Συνέπειες του κορονοϊού (Covid-19)

H παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας (Covid-19), σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, ενδεχομένως να έχουν ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των επίπλων γραφείων και σπιτιού σε έκταση και σε βαθμό που επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Γενικότερα, οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19, στην ελληνική οικονομία και την εγχώρια αγορά επίπλων για το επόμενο χρονικό διάστημα υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, καθώς τα φαινόμενα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα ως προς την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στον Όμιλο αναφέρεται ότι: Τα έσοδα από πωλήσεις επίπλων γραφείου και σπιτιού δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής αρνητικά από τις πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία κορονοϊου και από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς καθιστώντας οποιασδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με την μελλοντική επίδραση στα έσοδα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δυσχερείς.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ακολουθούν τις κρατικές οδηγίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ