NOVAL PROPERTY: Διευκρινίσεις για την έκδοση πράσινου ομολόγου

 NOVAL PROPERTY: Διευκρινίσεις για την έκδοση πράσινου ομολόγου

Η εταιρεία έχει δεσμευθεί να δημιουργήσει Μητρώο Επιλέξιμων Βιώσιμων Έργων, ήτοι έργων τα οποία πληρούν ή σχεδιάζεται να πληρούν ή θα πληρούν τα κριτήρια του Green Bond Framework,

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «Η Εταιρεία»), δυνάμει της Απόφασης 182/15.12.2021 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») για την προβολής της στην ειδική πληροφοριακή ενότητα στην ιστοσελίδα του ΧΑ με την ονομασία “ATHEX BONDS GREENet” ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Η Εταιρεία έχει εκδώσει Πράσινο Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ποσού Ευρώ120 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,65% ετησίως, το οποίο από την 07.12.2021 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (το «Πράσινο Ομόλογο»).
2. Η Εταιρεία έχει συντάξει και υιοθετήσει το από 17.11.2021 Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου («Green Bond Framework» ή «Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου») για την έκδοση των πράσινων ομολόγων της, το οποίο είναι σύμφωνο με τις βασικές αρχές που ορίζει το πρότυπο “Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds (June 2021)” (τα «Green Bond Principles») του οργανισμού International Capital Market Association (ICMA). Το πλήρες κείμενο του Green Bond Framework είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://noval-property.com/ependytes/omologiaka-daneia/omologiako-daneio-2021/loipes-anakoinoseis/
3. Η Εταιρεία, μέσω του από 24.11.2021 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») και του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου, έχει δεσμευτεί:
• να διαθέσει τα καθαρά έσοδα του Πράσινου Ομολόγου για τη χρηματοδότηση «πράσινων» επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου και εντός του πλαισίου που προδιαγράφει το άρθρο 22 του Ν. 2778/1999, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με τέτοιες επενδύσεις, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου
• να δημιουργήσει Μητρώο Επιλέξιμων Βιώσιμων Έργων, ήτοι έργων τα οποία πληρούν ή σχεδιάζεται να πληρούν ή θα πληρούν τα κριτήρια του Green Bond Framework, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες:
• Συνοπτικές λεπτομέρειες των επιλέξιμων βιώσιμων έργων/δαπανών για τις οποίες έχει δεσμευθεί το ισοδύναμο ποσό των προσόδων από το Πράσινο Ομόλογο σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου.
• Συνολικές απαιτούμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες ανά επιλέξιμο βιώσιμο έργο.
• Ποσό της κατανομής που πραγματοποιήθηκε.
• Οποιοδήποτε αδιάθετο ισοδύναμο ποσό του πράσινου ομολόγου, το οποίο δεν έχει ακόμη δεσμευθεί έναντι επιλέξιμων βιώσιμων έργων/δαπανών.
• Άλλες απαραίτητες πληροφορίες
• για τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Πράσινου Ομολόγου, προκειμένου για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της χρήσης των προσόδων με τις αρχές του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου.
4. Πάροχος Εξωτερικής Διασφάλισης έναντι των αρχών Green Bond Principles του οργανισμού International Capital Market Association (ICMA), ήταν η εταιρεία ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (PwC). H PwC διενήργησε περιορισμένου επιπέδου (limited assurance) εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση (pre-issuance external review) βάσει των συστάσεων των Green Bond Principles και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000 (Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης). Η από 22.11.2021 έκθεση Παρόχου Εξωτερικής Διασφάλισης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://noval-property.com/ependytes/omologiaka-daneia/omologiako-daneio-2021/loipes-anakoinoseis/
5. Η Εταιρεία , θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (www.noval-property.com) τον Απολογισμό Πράσινου Ομολόγου προς τους Επενδυτές («Green Bond Investor Report»), στον οποίο θα περιλαμβάνεται περιγραφή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επενδύσεων, όπου και στο βαθμό στον οποίο είναι εφικτό.

Πιο αναλυτικά, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:
• Την κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων («Allocation Reporting»)
o μεταξύ άλλων, οι σχετικές πληροφορίες θα περιλαμβάνουν το συνολικό ποσό επενδύσεων και δαπανών σε έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο Μητρώο Επιλέξιμων Βιώσιμων Έργων, καθώς και το συνολικό ποσό της μη κατανεμημένης πράσινης χρηματοδότησης.
• Την κοινοποίηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των έργων («Impact Reporting»), όπου αυτό είναι εφικτό και υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας των σχετικών στοιχείων.
Ο Απολογισμός Πράσινου Ομολόγου προς τους Επενδυτές («Green Bond Investor Report») και η Κατανομή Αντληθέντων Κεφαλαίων («Allocation Reporting») θα δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, στις προθεσμίες οι οποίες ορίζονται από τη νομοθεσία και ειδικότερα όπως αυτές τίθενται στο Οικονομικό Ημερολόγιο και σε κάθε περίπτωση όποτε απαιτηθεί.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως και την οριστική διάθεση αυτών. Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.
6. Η κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων, προς όφελος της διαφάνειας, θα επαληθεύεται από ανεξάρτητο ελεγκτή σε ετήσια βάση (Post issuance). Η εν λόγω έκθεση θα είναι δημόσια διαθέσιμη ετησίως μετά την έκδοσή της. Η δημοσίευση της θα συμπίπτει με την έκδοση του Green Bond Investor Report.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ