Πλαίσιο Computers: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Πλαίσιο Computers: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Την αύξηση και εν συνεχεία μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της «Πλαίσιο Computers».

Ειδικότερα, η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι την 9η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 18.920.472 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,71% επί συνόλου 22.075.665 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: (α) του συνόλου του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 844.184,71 Ευρώ και (β) μέρους του αποθεματικού από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και ειδικότερα του ποσού των 3.061.766,67 Ευρώ (μικτό ποσό), μειωμένου κατά το ποσό των 153.088,33 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, στο συντελεστή παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5%, το οποίο θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των μετόχων.

Η ως άνω, δια της κεφαλαιοποιήσεως των προαναφερθέντων αποθεματικών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.920.472 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,71% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.920.472 Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.920.472 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί στον προσδιορισμό του συνόλου των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ.), αναφορικά με την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και τέλος να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.920.472 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,71% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.920.472 Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.920.472 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του πρώτου , όσο και επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, στη μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.920.472 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,71% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.920.472 Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.920.472 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Πηγή: Reporter.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ