ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι 17 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών θα είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.06.2021 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την απόκτηση, αμέσως ή εμμέσως, ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως 17.071.319 μετοχές.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι από 17.06.2021 μέχρι 16.06.2023, εφ' όσον οι εν λόγω αγορές είναι, κατά περίπτωση, προς όφελος της Εταιρείας και κρίνονται προτιμότερες από άλλες διαθέσιμες επενδυτικές δυνατότητες καθώς και ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας επιτρέπουν την απόκτηση αυτή, για όλους τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι δεκαεπτά ευρώ (17 ευρώ) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών θα είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 ευρώ) ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.05.2019 έληξε την 21.05.2021.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά προκειμένου να καθορίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ