Βιοκαρπέτ: Στις 23 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Βιοκαρπέτ: Στις 23 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση


Στην ημερήσια διάταξη η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020

 


Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται για τις 23 Ιουνίου οι μέτοχοι της Βιοκαρπέτ, με αντικείμενο - μεταξύ άλλων - τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

Πιο ειδικά, τα Θέματα Ημερησίας Διάταξης, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2020 (1/1/2020 -31/12/2020) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 150 ν. 4548/ 2018.
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (1-1-2020 έως 31-12-2020).
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.
Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2021 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021)
Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως έχει.
Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.
Παραχώρηση άδειας για τα Μέλη του ΔΣ καθώς και των στελεχών-διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στο ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.
Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2021, με τα ίδια θέματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ