ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου

 ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου

Την απόφασή της να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 12.07.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 60.000.000 ευρώ και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ») αποφάσισε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων, 100% θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ.


Η προπληρωμή θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4 του Προγράμματος ΚΟΔ («Προπληρωμή»).

Στο πλαίσιο της προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, β) οι μέχρι την 22 Ιουλίου 2019 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία, και γ) επιπλέον ποσό προπληρωμής ίσο με 1% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που προπληρώνονται. Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό ποσό €1.029,4638 που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, €19,4638 ποσό τόκων και €10 ως επιπλέον ποσό προπληρωμής.

Όπως αναφέρθηκε από την Διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τελευταίας που έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου 2019, εξετάζεται η έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ύψους από €120 έως €150 εκατ.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί στην έκδοση αυτού του εταιρικού ομολόγου κατά τον χρόνο της Προπληρωμής, θα εξεταστεί -στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου- η δυνατότητα, οι υφιστάμενοι ομολογιούχοι που προπληρώνονται να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια της προπληρωμής, προκειμένου να εγγραφούν στο νέο αυτό ομόλογο (επανεπένδυση / roll-over).

Για τη διαδικασία, θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ