Αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Revoil το 2017

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Revoil το 2017

Αύξηση πωλήσεων κατά 10,66% το 2017 σημείωσαν οι πωλήσεις της Revoil και ανήλθαν στα 708,2 εκατ. ευρώ από 640 εκατ. το 2016.

Στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το έτος 2017, η Revoil σημειώνει ότι λόγω της πώλησης της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ και της μη ύπαρξης δραστηριότητας στην έτερη θυγατρική Revoil ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ η οποία βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, δεν έχουν καταρτισθεί ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με 31/12/2017.

Ακόμη, οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της Εταιρίας ανήλθαν στα 782 εκατ. λίτρα, έναντι 790,5 εκατ. λίτρα το 2016, εμφανίζοντας οριακή πτώση 1%.

Πιο αναλυτικά, οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης ενισχύθηκαν κατά 2%, οι πωλήσεις marine και μαζούτ κατά 34% και 12% αντίστοιχα ενώ οι βενζίνες και το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψαν απώλειες 8% και 3% αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβάνονται οι διακοπείσες δραστηριότητες) ανέρχεται σε 709,5 εκατ. ευρώ, έναντι 646 εκατ. ευρώ. το 2016.

Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα 22,83 εκατ. ευρώ το 2017, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 23,81 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου.

Η REVOIL στη χρήση του 2017 και συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της προέβη στην πώληση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης που διέθετε στη Νέα Καρβάλη Καβάλας έναντι του ποσού των 15 εκατ. ευρώ στην εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Ελλάς. Το τελικό λογιστικό αποτέλεσμα από την πώληση ανήλθε σε 888 χιλ. ευρώ όφελος για την Καθαρή θέση της εταιρίας και αναλύεται σε ζημιά ποσού 3,29 εκατ. ευρώ η οποία απεικονίστηκε ξεχωριστά στα αποτελέσματα προ φόρων της περιόδου με επιπλέον όμως βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρίας με το ποσό των 4,18 εκατ. ευρώ από αναβαλλόμενη φορολογία.