Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Σιδενόρ από την Viohalco - Διαγράφονται οι μετοχές της από το ΧΑ

Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Σιδενόρ από την Viohalco - Διαγράφονται οι μετοχές της από το ΧΑ
Την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών από 23 Ιουλίου 2015 ανακοίνωσε η «Σιδενόρ Εταιρεία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, στις 22 Ιουλίου 2015 ολοκληρώθηκε ο εταιρικός μετασχηματισμός (διασυνοριακή συγχώνευση) με απορρόφηση της εταιρίας από τη βελγική εταιρία Viohalco S.A., με τη σύνταξη της από 22 Ιουλίου 2015 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Βρυξελλών Βελγίου Sophie Maquet.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 23 Ιουλίου 2015, οι μετοχές της εταιρίας διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά τα λοιπά, ισχύει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα βασικών γεγονότων που γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό από την εταιρία με την από 10-7-2015 ανακοίνωσή της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 17-7-2015 ανακοίνωση της εταιρίας.