Νηρέας: Παράταση στην ... παράταση πληρωμής Ομολογιακού Δανείου

Νηρέας: Παράταση στην ... παράταση πληρωμής Ομολογιακού Δανείου
Σε μια ακόμα παράταση οδηγείται η πληρωμή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 20 εκ Ευρώ περίπου της Νηρέας παρά τις έντονες αντιδράσεις των μικρομολογιούχων.

Το δάνειο μετά την τελευταία επεισοδιακή συνέλευση ήταν να πληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου αλλά πλέον πάει για το 2015.
Ήδη συγκλήθηκε νέα Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων για τις 24 Φεβρουαρίου 2014, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αρχικού ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την από 11/4/2007 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Εκδότη, όπως οι όροι του ανωτέρω δανείου ισχύουν σήμερα με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις τους («Δάνειο»). Η υπό έγκριση τροποποίηση αφορά στην περαιτέρω χρονική μετάθεση αποπληρωμής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 28 Φεβρουαρίου 2014 και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 28 Φεβρουαρίου 2014 για τις 13 Ιουλίου 2015, σύμφωνα με αίτημα του Εκδότη.
2. Συνδρομή γεγονότων καταγγελίας του Δανείου, σύμφωνα με σχετική επιστολή Ομολογιούχου και με αίτημα του Εκδότη, ενδεχόμενη καταγγελία του Δανείου και τοποθέτηση των Ομολογιούχων επί των ανωτέρω.
3. Έγκριση για άμεση λήψη τυχόν εξασφαλίσεων/εξασφαλιστικών μέτρων για τις απαιτήσεις των Ομολογιούχων από το Δάνειο, σύμφωνα με αίτημα Ομολογιούχων.
4. Έγκριση για διαφορετική αντιμετώπιση των μικροομολογιούχων ως προς την αποπληρωμή τους, σύμφωνα με αίτημά τους (ενδεικτικά πρόωρη εξόφλησή τους, εξαγορά της συμμετοχής τους στο Δάνειο).
5. Έγκριση τροποποίησης λόγου και τιμής μετατροπής, σύμφωνα με αίτημα Ομολογιούχων.
6. Παροχή διευκρινίσεων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και από τους Ομολογιούχους «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» επί θεμάτων που έχουν τεθεί από μειοψηφία Ομολογιούχων στην από 27/1/2014 Συνέλευση των Ομολογιούχων και σε επιστολές Ομολογιούχων.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης φτάνει να πληρωθεί αν εγκριθεί η χρονική μετάθεση 8 χρόνια μετά την έκδοσή του. Οι τράπεζες φαίνεται να συμφωνούν με την παράταση κάνοντας εμμέσως αναδιάρθρωση δανεισμού της εταιρίας ωστόσο οι συνεχείς παρατάσεις καθιστούν προφανή την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ