ΟΤΕ: Πράσινο φως από ΔΣ στο Σχέδιο Σύμβασης για την απορρόφηση της Cosmote

ΟΤΕ: Πράσινο φως από ΔΣ στο Σχέδιο Σύμβασης για την απορρόφηση της Cosmote

Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου

Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Cosmote ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 13-07-2023 ενημέρωσης, ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 12-10-2023 εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφώμενη») από την μητρική εταιρεία OTE A.E («Απορροφώσα»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στις σχετικές Λογιστικές Καταστάσεις της 31.08.2023 και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα, χωρίς αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση. Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Απορροφώμενη εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ