ElvalHalcor: Στα 130,9 εκατ. ευρώ η οργανική κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2023

ElvalHalcor: Στα 130,9 εκατ. ευρώ η οργανική κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2023

Ισχυρή οργανική κερδοφορία, μείωση καθαρού δανεισμού και υψηλές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 ο Όμιλος ElvalHalcor.

Οι υψηλές καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 144,9 εκατ. ευρώ, ενώ η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 163,3 εκατ. ευρώ από την 30.06.2022 και κατά 70,0 εκατ. ευρώ από την 31.12.2022.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ElvalHalcor:

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.790,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, συγκριτικά με 1.959,7 εκατ. ευρώ το Η1’22.

Remaining Time-0:00FullscreenMute

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το Η1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.155 ευρώ ανά τόνο το Η1’23 έναντι 2.817 ευρώ ανά τόνο το Η1’22, δηλαδή μείωση 23,6%. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.050 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.926 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 9,8%, ενώ η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.619 ευρώ ανά τόνο το Η1’23 έναντι 3.504 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, δηλαδή μείωση 25,2%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 18,0% και ανήλθαν στα 130,9 εκατ. ευρώ το Η1’23 έναντι 159,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το a-EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Η1’21 (85,2 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 120,1 εκατ. ευρώ το Η1’23, έναντι 215,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 100,6 εκατ. ευρώ έναντι 206,2 εκατ. ευρώ το Η1’22. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,3 εκατ. ευρώ για το Η1’23, έναντι κερδών 47,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 26,4 εκατ. ευρώ για το Η1’23, αυξημένο κατά 43,3% συγκρινόμενο με τα 18,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 54% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκατ. ευρώ για το Η1’23, έναντι 121,0 εκατ. ευρώ το Η1’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,9 εκατ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0691 ευρώ ανά μετοχή) από 119,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του Η1’22 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή).

Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης που προήλθε από τον συνδυασμό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων, καθώς και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, έδωσαν στον Όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 70,0 εκατ. ευρώ από την 31.12.2022 (-163,3 εκατ. ευρώ από το Η1’22).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Το έτος αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Κλάδο Αλουμινίου της ElvalHalcor, καθώς ολοκληρώσαμε το δεύτερο στάδιο του επενδυτικού μας προγράμματος, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητά μας, αλλά και την ευελιξία της παραγωγής. Η αντιστροφή των συνθηκών της αγοράς δεν μας επέτρεψε να πετύχουμε την ανάπτυξη των όγκων που θα επιθυμούσαμε και έχουμε την δυνατότητα, όμως η ευελιξία μας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά καθοριστική στη διατήρηση υψηλών ποσοτήτων, και κυρίως προσαρμοσμένης κερδοφορίας. Η τελευταία μπορεί να μην έφτασε τα εξαιρετικά επίπεδα του προηγούμενου έτους, αλλά ξεπέρασε σαφώς το 2021, δείχνοντας και τη μακροχρόνια ανοδική τάση και προοπτική».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

«Η κάμψη στη ζήτηση στην αγορά του χαλκού, που ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Παρά τις αρνητικές συνθήκες όμως, ο Κλάδος Χαλκού της ElvalHalcor πέτυχε ρεκόρ προσαρμοσμένης κερδοφορίας, καθώς η συνεπής πολιτική και σταθερότητά μας οδήγησε σε αύξηση των ποσοτήτων και υψηλά κέρδη της θυγατρικής μας Sofia Med, ενώ οι ενέργειες μας για τη συγκράτηση του κόστους και βελτιστοποίηση της παραγωγής στις υπόλοιπες θυγατρικές επέτρεψαν να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες από τη συνολική μείωση του όγκου πωλήσεων».

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Αλουμινίου μειώθηκε κατά 12,1% στα 863,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 982,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των τιμών των μετάλλων και την επίδραση της απο-ενοποίησης της ΕΤΕΜ.

Ο κλάδος εκμεταλλεύτηκε την αυξημένη δυναμικότητα, τις μακροχρόνιες συνεργασίες, το διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και το ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 1% (-0,8% μετά και την απο-ενοποίηση της ΕΤΕΜ), παρά την επίδραση της απο-αποθεματοποίησης που επηρέασε τη ζήτηση, τόσο στην Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ.

Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, την ασθενή ζήτηση και τις μακροοικονομικές προκλήσεις, ο κλάδος έδωσε έμφαση σε προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και αγορές όπου η ζήτηση ήταν περισσότερο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο πτωτικών αγορών που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων, όπως ο κλάδος δόμησης και κατασκευών.

Το a-EBITDA ήταν μειωμένο στα 75,4 εκατ. ευρώ στο H1’23 έναντι 119,0 εκατ. ευρώ για το H1’22. Οι τιμές κατεργασίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, όμως τα χαμηλά premium στην αγορά αλουμινίου περιόρισαν το όφελος από τη χρήση σκραπ, ενώ τα κόστη παραγωγής επηρεάστηκαν από τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 122,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, επηρεαζόμενα αρνητικά από τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου που ανέρχονται σε ζημιές 23,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο έναντι κερδών 39,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου ανήλθε στα 609,5 εκατ. ευρώ την 30.06.2023 σημειώνοντας μείωση κατά 85,1 εκατ. ευρώ από την 30.06.2022, ως απόρροια της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ο Τομέας Αλουμινίου της μητρικής Εταιρείας διέθεσε περίπου 34,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του κλάδου ανήλθαν στα 4,7 εκατ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση της νέας γραμμής βαφής ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Στις 07.04.2023, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της ElvalHalcor, “ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία” από την “COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ”.

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού ανήλθε στα 927,3 εκατ. ευρώ έναντι 977,3 εκατ. ευρώ το Η1’22, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τον μειωμένο όγκο πωλήσεων. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 7,8% για την περίοδο καθώς η μείωση της ζήτησης που ξεκίνησε από το Β’ Εξάμηνο του 2022 συνεχίστηκε επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού.

Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των πωλήσεων της θυγατρικής Sofia Med, η οποία συνέχισε να βελτιώνει την ανταγωνιστική της θέση, με τους όγκους πωλήσεων της για τα προϊόντα έλασης να σημειώνουν αύξηση κατά 6,4% και τα προϊόντα διέλασης χαλκού κατά 5,3% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 28,3 εκατ. ευρώ, έναντι 31,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο επηρεαζόμενα αρνητικά από τις λογιστικές ζημίες για τα αποτελέσματα μετάλλου ύψους 5,6 εκατ. ευρώ για τη περίοδο έναντι κερδών 7,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 55,5 εκατ. ευρώ το Η1’23 έναντι 40,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος και των αυξημένων τιμών κατεργασίας.

Ο καθαρός δανεισμός για το Κλάδο Χαλκού ανήλθε στα 276,0 εκατ. ευρώ στις 30.06.2023, βελτιωμένος κατά 78,1 εκατ. ευρώ από τις 30.06.2022, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου. Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου, διατέθηκαν περίπου 12,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό 4,5 εκατ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 7,8 εκατ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Προοπτικές

Το Α’ Εξάμηνο του 2023 ήταν εντελώς διαφορετικό σε ότι αφορά τις συνθήκες, προοπτικές και δυσκολίες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η αύξηση των επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά μετά και την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Το Β’ Τρίμηνο του 2023, η Ευρωζώνη γύρισε σε ελαφριά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ αρχίζει να διαφαίνεται και το τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων, δίχως όμως να υπάρχουν ακόμα ενδείξεις για ανάκαμψη της ζήτησης, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για το κόστος ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία

Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ