«Πράσινο φως» από την Επ. Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Λαρσινός από την ΑΓΕΤ Ηρακλής

«Πράσινο φως» από την Επ. Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Λαρσινός από την ΑΓΕΤ Ηρακλής

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έλαβε χώρα στις 5 Μαΐου 2023 (Απόφαση 818/2023), αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης η οποία αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. (θυγατρική της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και μέλος του Ομίλου HOLCIM) επί της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.

Η LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των αδρανών υλικών, διαθέτοντας έξι (6) ασβεστολιθικά λατομεία που καλύπτουν την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Περαιτέρω, δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, διαθέτοντας δίκτυο είκοσι έξι (26) μονάδων έτοιμου σκυροδέματος στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δραστηριοποιείται στον κλάδο των αδρανών και βιομηχανικών υλικών, διαθέτοντας ένα (1) ασβεστολιθικό λατομείο και στον κλάδο παραγωγής τσιμέντου διαθέτοντας δύο (2) μονάδες παραγωγής τσιμέντου στο Βόλο και το Μηλάκι Εύβοιας, καθώς και έξι (6) κέντρα διανομής τσιμέντου πανελλαδικά. Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των αδρανών υλικών διαθέτοντας τέσσερα (4) λατομεία καθώς και στον κλάδο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, διαθέτοντας δίκτυο δεκαεπτά (17) μονάδων έτοιμου σκυροδέματος.

Οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο και η εξετασθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ