«Το σπίτι μου»: Ιδού ο πλήρης οδηγός για την υποβολή της αίτησης

Το εργαλείο υπολογισμού της δόσης – τα δικαιολογητικά – οι προϋποθέσεις – η διαδικασία

«Το σπίτι μου»: Ιδού ο πλήρης οδηγός για την υποβολή της αίτησης

Το πρόγραμμα «το σπίτι μου» θα είναι διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των οικονομικών πόρων. Δίνει την ευκαιρία χορήγησης χαμηλότοκων δανείων ύψους έως 150.000 ευρώ με επιδότηση των τόκων που φτάνει στο 75% και κατεβάζει το τελικό επιτόκιο ακόμη και κάτω από το 1,5% καθώς το επιτόκιο αναφοράς επί του οποίου θα υπολογίζεται η επιδότηση θα είναι συνδεδεμένο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά μια ποσοστιαία μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποκτηθεί ένα σπίτι αξίας 150.000 ευρώ με δάνειο 135.000 ευρώ το οποίο θα εξυπηρετείται με 442 ευρώ τον μήνα.

«Το Σπίτι μου»: Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, εφόσον:

α) διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης (16.000 ευρώ για τον άγαμο και 24.000 ευρώ για τον παντρεμένο με προσαύξηση 3000 ευρώ για κάθε παιδί

β) δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Το δάνειο που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» κατευθύνεται στην αγορά πρώτης κύριας κατοικίας των δικαιούχων, αξίας μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς.

«Το Σπίτι μου»: Οι βασικοί όροι του δανείου

 • Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.
 • Η έκταση του ακινήτου που αποκτάται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και το ακίνητο βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής με παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη κατά τον χρόνο της αγοράς.
 • Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός από αυτούς στο χορηγούμενο δάνειο.
 • Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
 • Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) έτη.
 • Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το ενενήντα τοις εκατό (90%) της αξίας του ακινήτου που αποκτάται, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς. Το υπολειπόμενο τίμημα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή.
 • Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος.
 • Το υπολειπόμενο δάνειο χορηγείται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, μετά από τη σύναψη του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος, το ποσό των τόκων καλύπτεται από τη Δ.ΥΠ.Α..
 • Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου
 • Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α' 178).

«Το Σπίτι μου»: Όλη η διαδικασία

 • Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλουν αίτηση για να κριθεί η κατ' αρχήν επιλεξιμότητά τους σε πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεται με το πρόγραμμα.
 • Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών:

α) δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος,

β) δηλώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά γνήσια, και

γ) εξουσιοδοτεί το Πιστωτικό Ίδρυμα, τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φορέα Υλοποίησης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται στην αίτηση με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα και τη δανειοδότησή του, εάν αυτή τελικώς εγκριθεί.

«Το Σπίτι μου»: Έλεγχος Προϋποθέσεων από την Τράπεζα

 • Τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για κάθε αιτούντα. Σε περίπτωση που αυτές πληρούνται, αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος με βάση τους σχετικούς εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός εξήντα (60) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση. Η προέγκριση ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τη Δ.ΥΠ.Α. για τις περιπτώσεις προέγκρισης, αποστέλλοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο κατάλογο των στοιχείων και των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα έκρινε ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά αυτά παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο από τη Δ.ΥΠ.Α. καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και της δανειακής σύμβασης.

«Το Σπίτι μου»: Ενημέρωση για το ακίνητο που θα αγοραστεί εντός 60 ημερών

 • Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την οικονομική προέγκριση και τη διάρκεια της ισχύος της. Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.

«Το Σπίτι μου»: Η απάντηση της τράπεζας

 • Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα αν το ακίνητο που ζητεί να αποκτήσει περιλαμβάνεται σε προγενέστερη αίτηση, ώστε να προβεί ή όχι στην εντολή διενέργειας νομικού και τεχνικού ελέγχου του συγκεκριμένου ακινήτου, ο οποίος και ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.

«Το Σπίτι μου»: Ο νομικός έλεγχος

Το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις γνωστοποιεί προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το αποτέλεσμα του νομικού και τεχνικού ελέγχου και, αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην Ε.Α.Τ. τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η Ε.Α.Τ. ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και σχέδια και εγκρίνει τη δανειακή σύμβαση, εκτός εάν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει ζητήσει τη λήψη δανείου ή έχει καταρτίσει σύμβαση δανείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος, με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ή β) το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συμβολαίου αγοράς ή γ) τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

«Το Σπίτι μου»: Η υπογραφή της σύμβασης

Η υπογραφή σύμβασης δανείου με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της ως άνω σύμβασης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ.. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες, εάν η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών. Εάν οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, η αίτηση απορρίπτεται. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση που οι προθεσμίες δεν έχουν τηρηθεί χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος.

«Το Σπίτι μου»: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

β) Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο μετά την υποβολή της αίτησης ή την υπογραφή της δανειακής σύμβασης προσκομίζεται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Συμπληρωματικά προς το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να προσκομισθούν και έγγραφα που αποδεικνύουν την οικογενειακή κατάσταση, όπως συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης ή σε περίπτωση κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, αντίστοιχα.

Ειδικά ως προς την απόδειξη της ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει επιπλέον του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, κατά περίπτωση, τα εξής:

βα) στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα: υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, συνοδευόμενη από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης ή στην περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων,

ββ) σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης: αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το άρθρο 1513 Α.Κ., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

βγ) σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία: αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας), υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

βδ) σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης: αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

βε) σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων: υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της, ή εάν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515 Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 1513 Α.Κ. για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας,

βστ) σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα: εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων και υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας.

Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης λόγω απόκτησης νέου τέκνου, οι συνέπειες που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 και στην παρούσα επέρχονται μετά από γνωστοποίηση της μεταβολής αυτής στο πιστωτικό ίδρυμα.

γ) Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό τους εισόδημα, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο. Ως δικαιολογητικά έγγραφα για το στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, είτε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα/Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δυο, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο.

δ) Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο. Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

δα) το ακίνητο έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα (συμπεριλαμβανομένων και κυοφορούμενων τέκνων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης),

δβ) ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό ανώτερο από πενήντα τοις εκατό (50%),

δγ) το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος. Στην περίπτωση που ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής, το ακίνητο θεωρείται κατάλληλο εάν βρίσκεται εντός αυτής. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά, πλην της Κρήτης, όπου η κρίση περί καταλληλότητας του υφιστάμενου ακινήτου περιορίζεται στο αν το ακίνητο βρίσκεται εντός της νήσου όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.

δδ) το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Η κυοφορία αποδεικνύεται με σχετική ιατρική βεβαίωση και ο τόπος απασχόλησης με βεβαίωση του εργοδότη ή με το Έντυπο Ε3 - Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος.

Στην περίπτωση που ανακύπτει από τα ως άνω δικαιολογητικά ότι είτε μεμονωμένα οι αιτούντες, είτε μεμονωμένα οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο, είτε συνδυαστικά οι αιτούντες και οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, διαθέτουν περισσότερα τους ενός (1) ακίνητα με χρήση κατοικίας, τεκμαίρεται ότι υπάρχει ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους ανεξαρτήτως εάν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (δα), (δβ) και (δγ) της παρούσας περίπτωσης.

ε) Η υποβολή των δικαιολογητικών των περ. α) έως δ) συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

στ) Η παραπάνω απαρίθμηση δεν απαγορεύει από το πιστωτικό ίδρυμα να ζητήσει άλλα δικαιολογητικά ή να διερευνήσει περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

«Το Σπίτι μου»: Παροχή πληροφοριών και δημοσιότητα προγράμματος

Η Δ.ΥΠ.Α. λειτουργεί είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω της Ε.Α.Τ., σημείο ενημέρωσης και πληροφόρησης, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος και ιδίως σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο πρόγραμμα, καθώς και τους βασικούς όρους των δανειακών συμβάσεων, όπως αυτοί προκύπτουν από το άρθρο 4 του ν. 5006/2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τόσο στο δικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. (https://dypa.gov.gr), όσο και στην ειδική ενότητα που δημιουργούν τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα στο ιστότοπό τους, η οποία παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ή έναν σαφή σύνδεσμο προς αυτές τις πληροφορίες:

(α) τον τύπο της χρηματοδότησης που προσφέρεται,

(β) το όνομα του προϊόντος που υποστηρίζεται μέσω του εν λόγω προγράμματος,

(γ) την περιγραφή των βασικών κριτηρίων επιλεξιμότητας,

(δ) τον στόχο του προϊόντος,

(ε) το οικονομικό όφελος που επιτυγχάνεται,

(στ) τους όρους χορήγησης δανείων των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο υποβάλλεται η εκάστοτε αίτηση, διασφαλίζει ότι ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνεται σαφώς, κατανοητά και εγκαίρως και συγκεκριμένα τόσο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, όσο και κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής δανειακής σύμβασης, για τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, τους βασικούς όρους του δανείου, όπως τη πιθανή διάρκειά του, τις επιτρεπόμενες μορφές εξασφάλισης, την ύπαρξη επιτοκίου και των σχετικών επιπτώσεων για τον τελικό αποδέκτη, επισήμανση των πιθανών επιπλέον δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον τελικό αποδέκτη, τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την αποπληρωμή της πίστωσης στον πιστωτικό φορέα, περιλαμβανομένου του αριθμού, της περιοδικότητας και του ποσού των τακτικών δόσεων αποπληρωμής, περιγραφή των όρων που σχετίζονται απευθείας με την πρόωρη αποπληρωμή τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες λόγω αθέτησης των σχετικών με τη σύμβαση πίστωσης υποχρεώσεων και εν γένει το κόστος τέτοιων συμβάσεων πίστωσης στο προσυμβατικό στάδιο.

«Το Σπίτι μου»: Διαδικασία νομικού και τεχνικού ελέγχου ακινήτου και έγκρισης φακέλου

 1. Για την πραγματοποίηση του νομικού και τεχνικού ελέγχου υποβάλλονται προς το πιστωτικό ίδρυμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προσχέδιο συμβολαίου) ή ο τίτλος του προκατόχου του ακινήτου ή η Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφόσον δεν έχει γίνει συμβόλαιο.

β) Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.

γ) Κάτοψη ορόφου οικοδομικής άδειας (εγκεκριμένο από την πολεοδομία).

δ) Κτηματογραφικό Απόσπασμα (εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

στ) Βεβαίωση Μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, σε ισχύ.

ζ) Σε περίπτωση ακινήτων με αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υποβάλλονται τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η τακτοποίηση του ακινήτου.

η) Στην περίπτωση που το ακίνητο προς αγορά αποτελεί μονοκατοικία, επιπλέον υποβάλλεται:

 1. i) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),
 2. ii) διάγραμμα κάλυψης οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),

iii) κατόψεις κατασκευαστικές (μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κτίριο όπως κατασκευάστηκε εμφανίζει σημαντικές διαφορές από τα εγκεκριμένα σχέδια).

θ) Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α' ή β' βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα ένα η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.

«Το σπίτι μου»: Συνέπειες και διαχείριση του δανείου σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την αποπληρωμή του

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της οφειλόμενης δόσης του δανείου, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα καταβολών, το πιστωτικό ίδρυμα επιχειρεί αρχικώς να απευθύνει προς το δανειολήπτη επικοινωνία συμβουλευτικού χαρακτήρα και στη συνέχεια, εάν η καθυστέρηση καταβολής υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση, ενώ σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη, το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στο χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (Α' 288) και σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζει.

 1. Μετά την συμπλήρωση ενενήντα (90) ημερών συνεχούς υπερημερίας ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσμης δόσης, το πιστωτικό ίδρυμα καταγγέλλει τη σύμβαση και προβαίνει στην είσπραξη του συνόλου του δανείου, σύμφωνα με τη σύμβαση και τις εσωτερικές του διαδικασίες. Η προθεσμία αυτή δύναται να επιμηκυνθεί σε περίπτωση ανάγκης συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό ίδρυμα θα εκκινεί την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας έγκαιρα ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλει την σύμβαση μετά την συμπλήρωση ενενήντα (90) ημερών συνεχούς υπερημερίας.
 2. Σε κάθε περίπτωση, ενέργειες όχλησης γίνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ επαφίεται στον δανειολήπτη να ανταποκριθεί μέσω πληρωμής του ληξιπρόθεσμου ποσού ή ρύθμισης βάσει της πιστωτικής πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος. Ο δανειολήπτης μπορεί να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του, ακολουθώντας την πολιτική του πιστωτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επαύξηση ποσοτικά ή χρονικά της χρηματοδοτικής ευθύνης και απαίτησης του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κεφαλαιοποίηση τόκων ή τόκων υπερημερίας.
 3. Πέραν των ανωτέρω, εφόσον πρόκειται για δανειολήπτη που λαμβάνει παράλληλα επιδότηση επιτοκίου, λόγω της ιδιότητάς του ως γονέας τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, μετά το πέρας ενενήντα (90) ημερών συνεχούς υπερημερίας, η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται και επιβαρύνει πλέον τον ίδιο. Εάν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ή ενταχθεί σε κάποιου είδους ρύθμιση, η επιδότηση επιτοκίου δύναται να επανεκκινεί μετά από σχετική έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής του Προγράμματος του άρθρου 9. Το δάνειο επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.
 1. Το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα έχει την ευθύνη ανάκτησης του οφειλόμενου ποσού από το δανειολήπτη και προβαίνει σε ενέργειες ανάκτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακολουθώντας και τη συνήθη πολιτική του επί αυτών των ζητημάτων.
 2. Η Ε.Α.Τ. λαμβάνει από κάθε ανάκτηση ληξιπρόθεσμων ποσών σύμφωνα με τις δανειακές τους συμβάσεις το ποσό που ανταποκρίνεται στο κεφάλαιο του δανείου και στο επιτόκιο υπερημερίας αυτού. Το πιστωτικό ίδρυμα έχει την ευθύνη να καταβάλει οποιοδήποτε τέτοιο ποσό στην Ε.Α.Τ., σύμφωνα με τους όρους της επιχειρησιακής συμφωνίας. Αντίστοιχα, η Ε.Α.Τ. έχει υποχρέωση να επιδείξει κάθε δυνατή επιμέλεια για την ανάκτηση αυτών των ποσών και την τελική απόδοσή τους στη Δ.ΥΠ.Α., η οποία γίνεται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ