Υπολογίστε φόρους και έξοδα για την αγορά ακινήτου

Νέα δεδομένα στην αγορά μετά το «πάγωμα» του ΦΠΑ – Πότε επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης – Τι θα ζητήσει ο συμβολαιογράφος και το υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολογικό γραφείο – Η «προαιρετική» δικηγορική και μεσιτική αμοιβή

Υπολογίστε φόρους και έξοδα για την αγορά ακινήτου

Ο ΦΠΑ στην αγορά ακινήτων έχει φύγει από την 1/1/2020 και στην θέση του έχει ο σαφώς χαμηλότερος φόρος μεταβίβασης ο οποίος μάλιστα μπορεί να είναι και μηδενικός αν πρόκειται να αποκτήσετε κύρια κατοικία. Αυτή η αλλαγή από μόνη της μπορεί να αναθερμάνει την αγορά. Βέβαια, αν επιδιώξετε να μπείτε στο παιχνίδι της απόκτησης ακινήτου δεν θα πρέπει να περιορίσετε την έρευνά σας μόνο στον φόρο. Υπάρχουν συνολικά επτά βασικές επιβαρύνσεις με τις οποίες μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωπος. Τις υπολογίζουμε όλες για λογαριασμό σας.

Φόρος μεταβίβασης

Για να πληροί κάποιος τις προϋποθέσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να μην έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες. Αυτό συμβαίνει με 70 τ.μ για τον άγαμο ενώ η επιφάνεια προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αγοραστή. Αν κάποιος έχει το δικαίωμα πρώτης κατοικίας, τότε ισχύουν αφορολόγητα όρια από τον φόρο μεταβίβασης τα οποία ξεκινούν από τα 200.000 ευρώ για τον άγαμο ή τα 250.000 ευρώ για τον παντρεμένο και προσαυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. O φόρος μεταβίβασης μπορεί να προσαυξηθεί έως και κατά 10% λόγω των χρεώσεων υπέρ του δήμου.

Συμβολαιογραφικά έξοδα

Για την κατάρτιση πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει:
α) πάγια αμοιβή είκοσι (20) ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση την συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

 • Για ποσό έως 120.000 ευρώ σε ποσοστό 0,80%
 • Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%
 • Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%
 • Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%
 • Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%
 • Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%
 • Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%
 • Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%
 • Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%

β) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, ευρώ πέντε (5,00).

γ) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως με την κατάρτιση της πράξεως, ευρώ τέσσερα (4,00). Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων αυτών πρέπει να αναγράφονται επί του πρωτοτύπου συμβολαίου, μαζί με τα λοιπά δικαιώματα, όπως ανωτέρω καθορίζονται.

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται στο ποσό που υπολογίζει και αναγράφει απαραίτητα ο συμβολαιογράφος στις τελευταίες σελίδες του συμβολαίου. Αυτή είναι και η απόδειξη για την εφορία της αμοιβής που καταβλήθηκε.

Δικηγορική αμοιβή

Από το 2014 η παράσταση του δικηγόρου στα συμβόλαια είναι προαιρετική. Αν αναγράφεται στο συμβόλαιο η παράσταση δικηγόρου, τότε η κλίμακα αμοιβής είναι ως εξής:

 • Ελάχιστη αμοιβή δυνάμει της οποίας εκδίδεται και το σχετικό τριπλότυπο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο έως 44.000 ευρώ είναι 1%,
 • από 44.001 έως 1.400.000 ευρώ 0,5%,
 • από 1.400.001 έως 3.000.000 ευρώ 0,4%,
 • από 3.000.001 έως 6.000.000 ευρώ 0,3%,
 • από 6.000.001 έως 15.000.000 ευρώ 0,2%,
 • από 15.000.001 έως 30.000.000 ευρώ 0,1%,
 • από 30.000.001 έως 60.000.000 ευρώ 0,05% και τέλος
 • από 60.000.001 και πάνω 0,01% βάσει του κώδικα περί δικηγόρων, που περιλήφθηκε στο σχετικό ΦΕΚ. Αν δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο η παράσταση δικηγόρου, δεν υποχρεούται στην έκδοση του σχετικού τριπλοτύπου τότε η αμοιβή καθορίζεται ελευθέρως βάσει της βουλήσεως του εκάστοτε Δικηγόρου και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, η οποία βαρύνεται με Φ.Π.Α 24%. Το εργαλείο του fpress.gr υπολογίζει βάσει της κλίμακας που προαναφέρθηκε

Υποθηκοφυλακείο
Τα έξοδα για την μεταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου υπολογίζονται με συντελεστή 0,475% χωρίς όριο.

Ο υποθηκοφύλακας εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην οποία επιβαρύνει και ΦΠΑ 24%. Τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Μεσιτικά

Είναι πιθανό κατά την αγοραπωλησία να έχει μεσολαβήσει μεσίτης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβληθεί και η δική του αμοιβή η οποία "παίζει" στην αγορά. Στο εργαλείο χρησιμοποιείται ποσοστό 1% (συν ΦΠΑ 24%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ