Αγορά 21.000 ιδίων μετοχών από την ΕΧΑΕ

 Αγορά 21.000 ιδίων μετοχών από την ΕΧΑΕ

Μετά τις  συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 152.173 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,2522% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών:

Ημερομηνία Αριθμός μετοχών Συνολική αξία (EUR) Μέση τιμή (EUR)

17.12.2021 21.000 77.206,04 3,6765

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 152.173 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,2522% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ