Ο Χ. Μεγάλου διανέμει 57 εκατ. ευρώ μπόνους στα στελέχη της Πειραιώς, όταν το ΤΧΣ χάνει 16 δισ. ευρώ

Επειδή τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια, τα 57 εκατ. Ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 6% της αξίας των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην τράπεζα

Ο Χ. Μεγάλου διανέμει 57 εκατ. ευρώ μπόνους στα στελέχη της Πειραιώς, όταν το ΤΧΣ χάνει 16 δισ. ευρώ
Χ. ΜΕΓΑΛΟΥ CEO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προφανώς και είναι απόλυτα νόμιμο, αφού είναι σύνηθες φαινόμενο, όμως......

Την ώρα που ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοινώνει μέτρα για την ελάφρυνση των δανειοληπτών, για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια τους, κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ελληνικό νοικοκυριό, λόγω των υψηλών επιτοκίων, του πληθωρισμού και της ακρίβειας, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, εν μέσω τρικυμίας στη Μέση Ανατολή , αποφάσισε να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα χαρίσει στον εαυτό της και σε κάποια άλλα στελέχη, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 57 εκατομμυρίων ευρώ, ως επιβράβευση για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Προφανώς και είναι απόλυτα νόμιμο, αφού είναι σύνηθες φαινόμενο η διάθεση δωρεάν μετοχών σε στελέχη, ωστόσο, ηθικό είναι;;;; Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος, δηλαδή οι Ελληνες πολίτες, συμβάλλαμε με το ποσό των 9,84 δισεκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα cocos για να σωθεί η Πειραιώς και με άλλα 7,47 δισεκατομμύρια ευρώ στην Αγροτική που κατέληξε στην Πειραιώς. Σύνολο 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με βάση το κλείσιμο της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ, το 27% της τράπεζας που κατέχει το ΤΧΣ, αποτιμάται σε μόλις 962 εκατ. Ευρώ. Δηλαδή όλοι εμείς οι φορολογούμενοι χάσαμε πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορεί ο κ. Μεγάλου να απολαμβάνει αυτών των προνομίων και να μοιράζει 57 εκατομμύρια ευρώ ως bonus.

Επειδή τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια, τα 57 εκατ. Ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 6% της αξίας των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην τράπεζα, όταν οι απώλειες που καταγράφει είναι αυτές που σημειώσαμε. Μπράβο στον κ. Μεγάλου για την επίτευξη των στόχων!!!!

Εχουμε και λέμε: 20.000.000 μετοχές Χ 2,8520 ευρώ ανά μετοχή (με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής) = 57.040.000 ευρώ

Λέτε να κάνουμε λάθος στους παραπάνω υπολογισμούς;

Ολα αυτά έρχονται στο μυαλό μας διότι διανύουμε μία περίοδο που το ΤΧΣ αποεπενδύει από τις 4 συστημικές τράπεζες και έρχεται η ώρα του...λογαριασμού.

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 19.10.2023, καθόρισε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών ("Πρόγραμμα") οι οποίοι έχουν εν συντομία ως εξής:

Αριθμός μετοχών: Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχεί στο 1,6% του μετοχικού κεφαλαίου την ημέρα της απόφασης της ΤΓΣ. Στο πλαίσιο αυτό και δυνάμει του εγκεκριμένου από την ΤΓΣ Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 αποκτήθηκαν από την Εταιρεία 5.283.004 ίδιες μετοχές.

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι τα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών ΔΣ, και άλλοι υπάλληλοι της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (οι "Δικαιούχοι").

Σκοπός: Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να επιβραβεύσει τους Δικαιούχους για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου και συγκεκριμένων οικονομικών και λειτουργικών σκοπών ή/και να τους διακρατήσει ή να προσλάβει νέα αξιόλογα και ικανά στελέχη, που εξυπηρετούν και διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου και τα σχήματα αποδοχών που υιοθετούνται κατά καιρούς, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Υλοποίηση: Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πολλαπλούς κύκλους στο πλαίσιο των υιοθετούμενων κατά καιρούς σχημάτων μεταβλητών αποδοχών ("Σχήματα") της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Οι Δικαιούχοι κάθε κύκλου του Προγράμματος καθορίζονται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σχημάτων και τις αποφάσεις των αντίστοιχων εταιρικών οργάνων.

Απόδοση: Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, καθορίζει τους Δικαιούχους και τον αριθμό των μετοχών που θα αποδοθούν σε κάθε Δικαιούχο. Η απόδοση θα υπόκειται στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως εκάστοτε ισχύει και θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις των Πολιτικών Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σχημάτων. Οι όροι αναβολής και κατοχύρωσης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς που προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου και στα αντίστοιχα Σχήματα και υπόκεινται στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς όλων των εφαρμοστέων νόμων, όπως εκάστοτε ισχύουν (συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4261/2014, του άρθρου 10 του ν. 3864/2010, στο μέτρο που ισχύει, της Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 178/5/2.10.2020 και των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΑΤ για τις ορθές πολιτικές αποδοχών).

Διακράτηση: Για τους Δικαιούχους που εμπίπτουν σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο στην κατηγορία των μελών προσωπικού που έχουν αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs), τυχόν Μετοχές που αποδίδονται υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης δώδεκα (12) μηνών.

=====================================================

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ