Στο στόχαστρο της εφορίας και... οι εφοριακοί

Στο στόχαστρο της εφορίας και... οι εφοριακοί

Εκτός από τους ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα, η εφορία ελέγχει και τους εφοριακούς.
Tο 2017 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ 36 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και 96 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, καλύπτοντας το 102,86% και 101,05% των αντίστοιχων ετήσιων στόχων.

Από τους ανωτέρω 132 ελέγχους διαπιστώθηκε πως δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για οκτώ υπαλλήλους. Οι υποθέσεις τους διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναφορικά με το πλήθος των διενεργηθέντων εντολών για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους υπηρεσίες το 2017 διενεργήθηκαν 142 έλεγχοι ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιτυγχάνοντας ποσοστό 101,4% έναντι του ετήσιου στόχου των 140 ελέγχων.

Αντίστοιχα, το έτος 2017 διενεργήθηκαν 41 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, επιτυγχάνοντας ποσοστό 102,5% έναντι του ετήσιου στόχου των 40 ελέγχων.

Από τους ανωτέρω 142 ελέγχους, στους 27, προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα για συνολικά 30 υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ), για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

Επίσης, κατά τους 41 επιτόπιους ελέγχους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στους τέσσερις προέκυψαν ζητήματα ελλιπούς τήρησης διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, ή και παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων, διενεργήθηκαν έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις - Ε.Δ.Ε, κατά περίπτωση και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τις δικές τους ενέργειες.

Κατά το έτος 2017, εκδόθηκαν 168 εντολές, που αφορούσαν σε έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις και ένορκες διοικητικές εξετάσεις, στοχευμένους διαχειριστικούς ελέγχους, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, καθώς και καταλογισμούς. Επίσης εκδόθηκαν και 41 εντολές επιτόπιων ελέγχων σε δομές τις ΑΑΔΕ, ήτοι συνολικά 209 εντολές.