Η νέα εκ περιτροπής εργασία και το "προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας"

Η νέα εκ περιτροπής εργασία και το "προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας"

Σύμφωνα με την από 20.3.2020 ΠΝΠ και την από 3.4.2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ.12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078/28-3-2020), και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:

 

Με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Το εν λόγω μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί συνδυαστικά με το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων.

Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων, αναφορικά με την απασχόληση του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας πληττόμενων επιχειρήσεων, οι εργοδότες δε δύνανται να προβούν σε καμία απόλυση και για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. της πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων) και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου δηλαδή, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας.

Συνάγεται ότι, η απασχόληση των εργαζομένων με τους ίδιους όρους εργασίας, θα εφαρμοστεί μόνο, στους εργαζομένους που επανέρχονται από αναστολή. Με άλλα λόγια, η διασφάλιση των ίδιων όρων εργασίας εφαρμόζεται μόνο για 45 ημέρες στους εργαζόμενους που επιστρέφουν στα εργασιακά τους καθήκοντα μετά από τη θέση σε αναστολή.

Ωστόσο, ρητά ορίζεται ότι τυχόν οικειοθελής αποχώρηση ή λύση της σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης κάποιου από το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ή κάποιου από αυτούς που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασιακής σύμβασης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των σχετικών μέτρων, δεν επηρεάζει αρνητικά τον εργοδότη ως προς την υπαγωγή του στις ευνοϊκές γι’ αυτόν ρυθμίσεις.

Αναφορικά με το προσωπικό που ορίζει ο εργοδότης ως προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, η επιλογή των προσώπων ανήκει στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο εργοδότης δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής του, θα επιλέξει τουλάχιστον το 50% του προσωπικού του, για να το ορίσει ως προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας που θα εργάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα και θα αμείβεται ανάλογα.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους εργαζόμενους, μπορεί ο εργοδότης να θέσει ορισμένους από αυτούς ή και το σύνολό τους σε αναστολή εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πληττόμενη βάσει ΚΑΔ επιχείρηση, μετά την πάροδο και του δεύτερου 45ήμερου απαγόρευσης απολύσεων του τελευταίου εργαζομένου που είχε τεθεί σε αναστολή, η ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων θα εξακολουθεί να ισχύει για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, για όσο χρονικό διάστημα κάνει χρήση του μέτρου του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, ως ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Σύμφωνα με την από 3.4.2020 Υπουργική Απόφαση, οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έναρξη απασχόλησης του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, να το δηλώσουν στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ», στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δηλώνεται δηλαδή, ποιοι εργαζόμενοι εργάστηκαν με το εν λόγω σύστημα και ποιες ημέρες ο καθένας, ανά εβδομάδα.

Σημειωτέον ότι, το μέτρο του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων, λόγω του ότι το πεδίο εφαρμογής του περιορίζεται στις βάσει ΚΑΔ πληττόμενες επιχειρήσεις.

Τέλος, στην περίπτωση του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, δεν προβλέπεται προηγούμενο στάδιο διαβούλευσης, όπως συμβαίνει με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, είτε συμβατικώς συμφωνούμενης είτε μονομερώς επιβαλλόμενης από τον εργοδότη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ