Πώς θα δηλώσετε σωστά τα εισοδήματα από ενοίκια

Πώς θα δηλώσετε σωστά τα εισοδήματα από ενοίκια

Οδεύουμε πλέον προς την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2019, δηλαδή των δηλώσεων που αφορούν τα εισοδήματα που απόκτησαν οι φορολογούμενοι το φορολογικό έτος 2018. Θα προσπαθήσουμε στα σημειώματα μας να σας δώσουμε χρηστικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις.

Ποιοι υποβάλουν έντυπο Ε2.

Την υποχρέωση υποβολής «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού Έτους 2018» , (έντυπο Ε2) , έχουν οι φορολογούμενοι το εισόδημα των οποίων, σε χρήμα ή σε είδος, προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης γαιών -γης και ακινήτων σε τρίτους, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης επιγραφών καθώς επίσης και από εκμίσθωση υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών, από αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης καταβληθείσα από τον μισθωτή και από ανείσπρακτα εισοδήματα.

Στην φορολογία εισοδημάτων από ακίνητα περιλαμβάνονται τα ενοίκια, πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, κατά κατηγορία ακινήτων όπως εμφανίζονται στην δήλωση, μεταφερόμενα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1 από τα συνολικά ποσά των στηλών του εντύπου Ε2 κατά κατηγορία ακινήτου.

Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κ.α. 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 και τα επιμέρους ποσά μεταφέρονται κατά κατηγορία γαιών γης ή ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1.

Ακόμη το έντυπο Ε2 συμπληρώνουν και όσοι για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο 2018 είχαν κενό κάποιο ακίνητο.

Προσοχή: Σε περίπτωση που δευτερεύουσα κατοικία, κατά κύριο λόγο εξοχική, είναι κενή μέσα στο 2018, πρέπει να συμπληρώσουμε το έντυπο Ε2 για αυτό το χρονικό διάστημα για να μην «χρεωθούμε» αντικειμενική δαπάνη γι’ αυτό το χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με τα όσα λένε οι εφοριακοί, για υποχρεωτική δήλωση 12 μηνών χρήσης της εξοχικής κατοικίας , η ΠΟΛ.1076/2015 αναφέρει ρητά ότι:

«Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.».

Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;

Το ακίνητο θα καταχωρισθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.τ.λ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

Πως υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων.

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

Πως φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα.

Τα εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα , φορολογούνται αυτοτελώς με δική τους κλίμακα:

Κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος από ακίνητη περιουσία:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< ή = 12.000

15%

12.001 - 35.000

35%

> ή = 35.001

45%

Αν το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα εισοδήματα που αποκτούν από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστή 29%. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τον νόμο όλα τα εισοδήματα που αποκτούν τα πρόσωπα αυτά , αποτελούν εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα.

Πως συμπληρώνεται το έντυπο Ε2.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2:

Στήλη 4: Γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9. Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.

Στήλες 13, 14 και 15: Συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών. Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κ.α. 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018.

Στήλη 16: Συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. Σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.

Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης. ( Με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/2016, ΠΟΛ.1102/2016).

Δηλαδή ο φορολογούμενος, πριν την υποβολή της φορολογικής εμπρόθεσμης δήλωσης, με ένα από τα παραπάνω έγγραφα (Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, Διαταγή πληρωμής, Δικαστική απόφαση αποβολής, επιδίκασης μισθωμάτων,) ή τα ανάλογα έγγραφα που να υποδεικνύουν ότι έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων, υποβάλλει στο τμήμα εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ που ανήκει , αίτηση όπου στην οποία αναγράφει τα στοιχεία του ακινήτου , του μισθωτή , το διάστημα αλλά και το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά αλλά μόνο με φυσική παρουσία στην Δ.Ο.Υ..

Αφού η αρμόδια διεύθυνση εισοδήματος κάνει έλεγχο της αίτησης πρέπει να πρωτοκολληθεί , αλλά και να καταχωρηθεί στο ειδικό σύστημα του taxis, ώστε να μπορέσει να «ξεκλειδώσει» η σχετική επιλογή στο έντυπο Ε2 του φορολογούμενου.

Στήλη 17: Συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου, καθώς και τα ανείσπρακτα εισοδήματα όπως αυτά προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των στηλών 13, 14, 15 και 16.

Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων
 2. Εκμίσθωση κλινικών
 3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
 5. Εκμίσθωση καταστημάτων
 6. Εκμίσθωση γραφείων
 7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.λπ.
 8. Εκμίσθωση γαιών
 9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 10. Εκμίσθωση κατοικιών
 11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
 12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
 13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
 14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων
 15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών
 16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων
 18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων
 19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων
 20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.λπ.
 21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών
 22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
 26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων
 28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών
 29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων
 30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων
 31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων
 32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων
 33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.λπ.
 34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών
 35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
 38. Δωρεάν παραχώρηση- ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων
 39. ΚΕΝΟ
 40. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 41. Υπεκμίσθωση γαιών-γης
 42. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων
 43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών
 44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
 46. εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων
 47. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων
 48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κτλ
 49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών
 50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών
 52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ
 53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ
 54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών-γης
 57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών)
 58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
 59. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
 60. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
 61. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται
 62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνονται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Δήλωση εισοδήματος από Airbnb ενοικιάσεις

Όπως αναφέραμε και παραπάνω στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου.

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Booking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Booking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Στον κωδικό 62: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάει ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.

Στον νέο κωδικό 63: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.

Στήλη 18: «Αριθμός Παροχής Ρεύματος»: Αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

Στήλη 19: Συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ως αύξων αριθμός του πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κ.τ.λ. Ακίνητα» των «Συμπληρωματικών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός του πίνακα της 1ης σελίδας. Στην «Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων» δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανηλίκων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα. Τα ακίνητα αυτά συμπληρώνονται και στον πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του εντύπου.

Τα ποσά μεταφέρονται στους ανάλογους κωδικούς του εντύπου Ε1, «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2018»

Προσοχή: Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, θα πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).

Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το φορολογούμενο.

Πότε και πως υπολογίζεται εισόδημα από ιδιόχρηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νέου Κώδικά Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013):

«Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:

α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.

β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.

γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.

δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.

Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.»

Προσοχή: Να διευκρινίσουμε ότι ανιόντες και κατιόντες θεωρούνται , παππούδες- παιδιά – εγγόνια και αντιστρόφως.

Πολλοί φορολογούμενοι , αλλά και συνάδελφοι ρωτούν ποια είναι η αντικειμενική αξία και αν η αξία είναι αυτή που βγαίνει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ.

Να διευκρινίσουμε ότι η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ δεν έχει καμία σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Η αντικειμενική αξία βγαίνει με βάσει τα φύλα υπολογισμού τις αντικειμενικής αξίας για τα εντός σχεδίου και τα έντυπα Κ για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του αντικειμενικού υπολογισμού της αξίας των ακινήτων (εκτός σχεδίου).

Επίσης να θυμίσουμε ότι ο υπολογισμός γίνεται με ποσοστό 3% και όχι πλέον ή μείζον αυτού.

Αν για παράδειγμα ένα ακίνητο που ιδιοχρησιμοποιείται έχει αντικειμενική αξία 50.000 ευρώ, το έσοδο που θα πρέπει να δηλωθεί είναι 50.000 Χ3% = 1.500 ευρώ.

Προσοχή : Στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος χρησιμοποιεί ως έδρα την κατοικία του δεν υπολογίζουμε αντικειμενική αξία.

Τα έντυπα για τον υπολογισμό της Αντικειμενικής Αξίας του ακινήτου μπορείτε να τα βρείτε στην ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) ή να ζητήσετε να σας υπολογίσει κάποιος συμβολαιογράφος.

Τελευταίες οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Πρόσφατα η ΑΑΔΕ έδωσε στην δημοσιότητα οδηγίες για την συμπλήρωση του Ε2 , τις οποίες και παραθέτουμε.

 1. Υποκείμενο του φόρου για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας επικαρπωτής ή εκείνος που έχει το δικαίωμα οίκησης ακίνητης περιουσίας με οριστικό συμβόλαιο, δικαστική απόφαση, χρησικτησία κ.λ.π. κατά περίπτωση, για το εισόδημα που αποκτά από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή εμμέσως από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα ενός ή περισσότερων ακινήτων ή γαιών (οικοδομημένα και μη οικοδομημένα ακίνητα, δασικές ή αγροτικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις ή κατασκευές όπως λίμνες δεξαμενές κτλ.). Στην περίπτωση που δηλώνεται κατοικία, της οποίας έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση για κύρια κατοικία από ανιόντες σε κατιόντες και αντίστροφα, εξ' αίματος και εξ' αγχιστείας στη στήλη 6, εκτός από τα στοιχεία του προσώπου που κάνει χρήση, αναγράφεται σε παρένθεση η συγγένεια του με την ιδιοκτήτη (γονέας, τέκνο) και στη στήλη 14 δεν αναγράφεται τεκμαρτό εισόδημα από τη συγκεκριμένη δωρεάν παραχώρηση.
 2. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα οικοδομημένα ακίνητα, κάθε υπόχρεου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτά εισόδημα ή όχι, ενώ τα μη οικοδομημένα ακίνητα καταχωρούνται μόνο αν αποφέρουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που το ακίνητο παραμένει κενό όλο το χρόνο, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ.
 3. Πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί χωριστή δήλωση Ε2 για τη σύζυγο έστω και αν η ακίνητη περιουσία είναι κοινή. Τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ε2 συμπεριλαμβάνονται στο Ε2 του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα

Τα ακίνητα των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων συμπεριλαμβάνονται εκτός από το πρώτο πίνακα του υπόχρεου γονέα και στον πίνακα Ι των συμπληρωματικών στοιχείων αναγράφοντας τον α/α καταχώρησης της αναλυτικής κατάστασης, το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις στήλες α/α, 7, 8.

 1. Στη περίπτωση νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων το έντυπο Ε2 συνυποβάλλεται με την αντίστοιχη δήλωση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θα μεταφερθούν στις οικείες ενδείξεις του πίνακα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.
 2. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας, συνεπικαρπίας κτλ. ακίνητης περιουσίας, στις οικείες στήλες, θα γράφεται το ποσό του ακαθάριστου εισοδήματος που αναλογεί στον υπόχρεο με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας, συνεπικαρπίας κτλ
 3. Στη στήλη 1 της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα αριθμείται η αύξουσα σειρά των εγγράφων και όχι των ακινήτων. Στη στήλη 4 συμπληρώνεται κατά περίπτωση η κατηγορία ακινήτου βάσει του περιουσιολογίου (Κατοικία, Μονοκατοικία, Διαμέρισμα, Κατάστημα, Γραφείο, Οικόπεδο, Αποθήκη, Χώρος Στάθμευσης κ.λ.π.)
 4. Στη στήλη 17 συμπληρώνεται υποχρεωτικά το είδος της μίσθωσης και η χρήση του μισθίου, όπως για παράδειγμα εκμίσθωση γραφείου ή δωρεάν παραχώρηση κατοικίας κτλ του άρθρου 39 του Ν.4172/2013 και βραχυχρόνιες εκμισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ακινήτων του άρθρου 39Α του νόμου 4172/2013
 5. Στη στήλη 18 συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ΔΕΗ του ακινήτου ανεξάρτητα εάν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή είναι κενό. Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου θα συμπληρώνεται η αντίστοιχη πληροφορία.
 6. Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
 7. Στις στήλες 13, 14 και 15 αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδημα βάσει του είδους μίσθωσης - χρήσης του ακινήτου.
 8. Στη στήλη 16 αναγράφονται τα Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας βάσει αγωγής, διαταγής πληρωμής κτλ. (παρ.4 αρθ.39 ΚΦΕ)
 9. Οι στήλες της ένδειξης ""ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" συμπληρώνονται όταν σε κάποιο από τα ακίνητα και γαίες που έχουν καταχωρηθεί στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας, συνεπιρπίας κτλ., πρόσφατης κτήσης, μεταβίβασης ή υπεκμίσθωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται απαραιτήτως τα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" και κατά περίπτωση οι υπόλοιπες στήλες. Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνεται με προσοχή, για να μπορεί να γνωρίζει η Υπηρεσία σε ποιό από τα δηλωθέντα ακίνητα ή γαίες αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος.

Στον πίνακα ΙΙ των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2018 ή μέχρι 31/12/2018 είναι ημιτελή.

 1. Αν δεν επαρκεί μία αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων για όλη την ακίνητη περιουσία κάθε εισοδηματία, τότε θα χρησιμοποιούνται περισσότερα έντυπα.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ